Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел

 
Сега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел е приета през 2008 г. и е изменяна и допълвана многократно. Решението за изработване на изцяло нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел е обусловено от необходимостта от съответствие с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които противоречат на закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени от закона. Друга причина е привеждането в съответствие с нови законови разпоредби, несъществували към момента на приемане на Наредбата през 2008 г. и в последващите й изменения. В сега действащата наредба са налице многобройни изменения и допълнения, които създават значителни неудобства - както за общинската администрация и в частност за служителите на дирекция „Общинска собственост, териториално и селищно устройство”, така и за гражданите и представителите на бизнеса. С цел процесуална и правна икономия се изисква актуализиране и адаптиране на разпоредбите от Наредбата със съществуващото към момента законодателство.


Дата на откриване: 17.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 16.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари