Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014–2020 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

 

Проектът на акт е изготвен в рамките на предприетите от правителството мерки, във връзка с преустановеното, поради технически причини, функциониране на Търговския регистър през август 2018 г. Във връзка със създалата се ситуация е констатирана необходимост да бъдат гарантирани правата на кандидатите и бенефициентите по обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕС.

 

Постановлението предвижда въвеждането на допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства. Промяната ще допринесе за спазването на принципа за равнопоставено третиране на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ и за осигуряване на ефективност при разходване на средствата от ЕС.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни. Това се налага поради спешната необходимост за въвеждане на нормативни промени в релевантната нормативна уредба  свързана с възможността за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ и своевременното гарантиране на правата на кандидатите и бенефициентите по обявените процедури, в случаите на затруднен достъп до регистри или информационни системи. В конкретния случай настъпилата извънредна ситуация с Търговския регистър би довела  до затруднения за лицата при  участие в стартиралите процедури за предоставяне на БФП. В тази връзка са предвидени спешни корективни действия от страна на правителството за гарантиране на правата на  заинтересованите лица.


Дата на откриване: 16.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари