Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството  на транспорта, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г., попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18 от 2001 г., бр. 47 от 2001 г., бр. 62 от 2001 г., доп., бр. 104 от 2001 г.,  изм. и доп., бр. 49 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 38 от 2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 78 от 2008 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.) предвижда промени, отнасящи се до таксите, събирани в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и по-конкретно по отношение на таксите събрани от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Изпълнителна агенция „Автомобилна”, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”  и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”. С приемането на тарифата ще се изпълнят мерки № 466, 473, 475 на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010-2011 г.

 
Лице за контакти: 
Илия Йорданов Държавен експерт, дирекция „Правна”, тел. 02/9409858, e-mail:   ijordanov@mtitc.government.bg
 
Антоанета Георгиева,  дирекция „Правна”, тел. 02/9409472, e-mail:   ageorgieva@mtitc.government.bg
 
Бисер Петров,  дирекция „Правна”, тел. 02/9409470, e-mail:  bpetrov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 15.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари