Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е изготвен в изпълнение на законодателните инициативи за 2018 г. към Програмата на правителството 2017-2021 г., които имат за цел да актуализират правната рамка в съответствие с новостите в правото на Европейския съюз, както и във връзка с промени в тенденциите в икономиката и обществото да решат възникналите в процеса на правоприлагане проблеми.

 

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги предвижда следните по-съществени промени:

 

1. Създаване на изцяло нова правна уредба, с цел осигуряване на изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента) относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво.

 

В съответствие със задълженията, произтичащи от Регламента, в проекта на закон, е предложен нов чл. 106б, посредством който се въвеждат национални мерки по прилагането, свързани с осъществяването на последователен регулаторен надзор по отношение на участниците на пазара на трансгранична доставка на колетни пратки. Дефинирани са санкции за нарушения на правилата на Регламента, които да гарантират, че при прилагането им ще бъдат постигнати посочените в него цели;

 

2. Прецизиране и актуализиране на разпоредби на ЗПУ, свързани с изискванията на европейската правна рамка за държавните помощи за услуги от общ икономически интерес и по-специално на Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7, 11 януари 2012 г.), както и на разпоредби, свързани с процедурата по доказване на нетните разходи и определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на УПУ (чл. 29, ал. 5 и чл. 29а);

 

3. Постепенно преодоляване на изоставащото с две години компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ). За целта в чл. 29, ал. 6-10 от законопроекта са предвидени по-подробни и ясни правила по отношение на начина на предоставяне на компенсацията за несправедливата финансова тежест от извършване на УПУ, мерки за възстановяване на свръхкомпенсацията (ако има такава) от задължения оператор, както и мерки в случай, че авансово предоставените средства за съответната година са по-малко от определения размер на компенсацията за същата година;

 

4. Прецизиране на разпоредби, свързани с разграничаването между универсалната пощенска услуга и услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия и улесняване на правоприлагането (чл. 4, чл. 34, ал. 5, чл. 36б);

 

5. Отстраняване на противоречия, създаващи нееднозначно тълкуване на текстовете и празноти по отношение на изпълнението на регулаторните функции чрез прецизиране на съществуващи текстове с цел както постигане на бързо и ефективно разрешаване на потребителските проблеми при предявени рекламации с оглед защита на потребителите (чл. 15, ал. 1, т. 17 и т. 22), така и преодоляване чрез санкционна норма на ненавременното предоставяне от страна на задължения оператор на необходимата информация за доказване на нетните разходи, които са в основата на определяне на размера на компенсацията (чл. 105, ал. 3);

 

6. Осъществяване на ефективен данъчен контрол по веригата от момента на подаване на подаване до момента на доставяне на пощенските пратки чрез въвеждане на изискване пощенските оператори да събират, обработват и съхраняват лични данни за податели-физически лица на вътрешни и международни изходящи пощенски пратки с наложен платеж, при които на подателя на пратката сумата на наложения платеж е изплатена в брой от оператора чрез пощенски паричен превод (чл. 20, ал. 1, т. 11);

 

7. Изменения, произтичащи от посочените по-горе основни промени и/или актове на Всемирния пощенски съюз, както и изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове, включително по отношение на отстраняване на дублиращи се или остарели разпоредби.

 

Лице за контакт:
Людмила Зимбилева
Началник отдел „Развитие на пощенските услуги“, Дирекция „Съобщения“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 274
E-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 6.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари