Обществени консултации

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Наредбата въвежда изискванията на Директива 2010/35 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. в българското законодателство, относно транспортируемо оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36 ЕО на Съвета.

В наредбата се определят съществените изисквания към транспортируемото оборудване под налягане, предназначено за транспорт на опасни товари по шосе, чрез железопътен и воден транспорт, правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова оборудване, процедурите за оценяване и ново оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, редът за извършването на периодичните прегледи на това оборудване, маркировката за съответствие и правилата за нанасянето й, пълния обхват на задълженията на икономическите оператори, националния нотифициращ орган за лица за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, редът за издаване на разрешения на лица за извършване оценяване на съответствието със съществените изисквания.
 
Лица за контакти:
Марина Стефанова – Кънева – старши инспектор в дирекция БТНЗБУТ към МТИТС;
Тел. 02/ 9409 340
Велик Тонев – държавен инспектор в дирекция „БТНЗБУТ” към МТИТС;
Тел. 02/9409 341
 


Дата на откриване: 14.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари