Обществени консултации

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Причините, наложили изготвянето на проект на нова Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения са свързани с необходимостта от постигaне на съответствие на нормативния акт, регламентиращ тези обществени отношения с настъпилите промени в Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.) и приетата с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. Наредба за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.), с които са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом. 

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 август 2018 г. 13:23:27 ч.
phubchev

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Във Военномедицинска академия работят висококвалифицирани и общопризнати лекари в областта на радиобиологията, които имат необходимия практически опит за лечение на лица, облъчени в резултат на радиационна авария. Военномедицинска академия разполага с отлично подготвени екипи за  медицинско осигуряване и реагиране в случай на  радиационна авария. Логично и необходимо е в бъдещата Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения да се добави Военномедицинска академия като лечебно заведение с национално значение,  което да извършва медицинско наблюдение на професионално облъчвани лица, както и да обучава лекари по отношение на  биологичното въздействие на йонизиращите лъчения и медицинското осигуряване на лица в случай на  радиационна авария.

09 август 2018 г. 14:07:43 ч.
ПетроваМ

Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

По повод на Наредбата за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения мисля, че е важно да направя следните забележки:

1. В проекта на наредбата е предвидено задължително медицинско наблюдение (предварително и периодично) на всички лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения.  Доколкото съм запознат с практиката в Европейския съюз,  медицинското наблюдение е задължително само за професионално облъчваните лица от категория А. Мисля, че българското законодателство следва да бъде съобразено с добрите практики, прилагани в Европейския съюз. Затова предлагам в Наредбата за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения да се отрази, че предварителното и периодичното медицинско наблюдение е задължително само за лицата от категория А.

2. В чл. 5 на представения за обсъждане проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения е предвидено назначаване на квалифицирани експерти по радиационна защита в лечебните заведения, които ще извършват медицинско наблюдение. В страната има неколцина квалифицирани експерти по радиационна защита в различни области, които притежават необходимите удостоверения за правоспособност и работят в частни фирми. При тези обстоятелства ще възникнат реални проблеми пред лечебните заведения при търсене и наемане на квалифицирани експерти по радиационна защита. Във въпросния член 5 изискването за назначаване на квалифицирани експерти по радиационна защита не се отнася за НЦРРЗ.

Това означава, че на практика само НЦРРЗ ще има право да извършва медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения.

Вярвам, че ще обърнете внимание на гореказаното.