Обществени консултации

Проект на Наредба за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

М О Т И В И

КЪМ

Проект на Наредба за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

 
Проектът на Наредба за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системие разработен във връзка с необходимостта от уеднаквяване на способите за оценяване и доказване на постигнати енергийни спестявания от изпълнени мерки за енергийни спестявания.
Към настоящият момент е в сила Наредба № РД 16-346 от 2.04.2009 г., за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, /обн., ДВ, бр. 28 от 14.04.2009 г./. Същата не може да бъде използвана за оценка на енергийните спестявания, тъй като не съдържа унифицирани методики, които да бъдат използвани от дружествата, извършващи обследвания за енергийна ефективност на промишлените системи. По тази причина за една и съща изпълнена мярка за енергийно спестяване всяко дружествата разработва и използва своя методика, което прави резултатите от една и съща мярка несъпоставими. Това обстоятелство обуславя и невъзможността за издаване на удостоверения за енергийни спестявания.  
С предложения проект се въвеждат методики, чрез които ще бъде извършвано оценяване и доказване на постигнати енергийни спестявания от изпълнени мерки за енергийни спестявания. Предвидено е методиките да бъдат разработвани от дружествата, извършващи обследвания за енергийна ефективност на промишлените системи и да бъдат утвърждавани с акт на изпълнителния директор на Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/, като за всяка мярка за енергийно спестяване ще се използва само една утвърдена методика. В проекта са регламентирани определени изисквания, на които следва да отговарят методиките, както и показатели, които същите следва да включват.
 В проекта е предвидено, въз основа на постигнатите енергийни спестявания от изпълнени мерки за повишаване на енергийна ефективност, доказани чрез утвърдени методики, да бъдат издавани предвидените в чл. 50 от Закона за енергийната ефективност удостоверения за енергийни спестявания. Удостоверенията за енергийни спестяванияще бъдат издавани, ако при проверка на използваната методика се установи, че същата е включена в списъка на утвърдените методики и е приложена правилно. В тази връзка е предвидено публикуването на списък на утвърдените методики на интернет страницата на АЕЕ. Същите ще се предоставят безвъзмездно на всички желаещи да ги използват.
В проекта е регламентиран детайлно реда на доказване на енергийни спестявания, постигнати от изпълнени мерки за енергийна ефективност. Предвидени са срокове, в които собствениците на промишлени системи, които подлежат на задължително обследване за енергийна ефективност следва да осигурят първо обследване за енергийна ефективност.
С регламентирането на утвърдените методики за оценяване и доказване на енергийните спестявания ще се постигне уеднаквяване на способите за тяхното изчисляване, което ще подпомогне както задължените лица – собственици на промишлени системи, така и дружествата, извършващи обследвания за енергийна ефективност. Така ще бъде преодоляна настоящата ситуация, при която за една и съща изпълнена мярка за енергийно се използва различна методика, което прави резултатите несъпоставими.
 


Дата на откриване: 11.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари