Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

Проектът на правилник е изготвен във връзка с приетия на 24 октомври 2017 г. нов Закон за държавните помощи (ЗДП) и на основание § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДП, където е предвидено в срок до една година от влизането в сила на закона Министерският съвет да приеме правилник за прилагането му. Спрямо действащия правилник се запазва предмета на акта, а именно правилникът да определи реда и условията за прилагане на Закона за държавните помощи. Въведените основни нови моменти и процедури в проекта на ППЗДП, спрямо сега действащия правилник, са свързани изцяло с тези в ЗДП. Те поясняват начина на изпълнение на законовите задължения за страните в процеса на предоставяне на държавни и минимални помощи. Съдържащите се в проекта обособени части следват разделите на закона и регламентират основните дейности от момента на планиране, разработване и съгласуване на мерки за помощ, през изпълнението на процедурите по уведомяване, до задълженията за докладване, регистриране и съхраняване на данни.

 

Отговорна дирекция:"Държавни помощи и реален сектор"
E-mail:stateaid@minfin.bg

 


Дата на откриване: 6.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари