Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" Община Долни Чифлик

 

1. Причини, които налагат приемането на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик
Община Долни чифлик кандидатства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, наименование на процедура „Развитие на социално предприемачество“ 2014-2020 с проектно предложение „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. В резултат на кандидатстването проектът е одобрен и на 30.05.2018 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

 

Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет. Съгласно ал. 4  на същия член  с правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

 

2. Цели, които се поставят:
С настоящия проект за правилник се уреждат предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав, предоставеното имущество и финансите на общинското социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, което ще стартира дейността си в рамките на изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0248 „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Дата на откриване: 25.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 25.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари