Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (УП на МТСП)

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се променя Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел привеждането му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, уреждат се функциите на длъжностното лице по защита на личните данни, с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни.

 

С приетите промени се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е повишаване на ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните електронни административни услуги и включване на допълнителни дейности, съобразно тяхната функционална компетентност.

 

Общата численост на МТСП се увеличава с четири щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез намаляване на числеността на Агенцията по заетостта с три щатни бройки и на Националния институт за помирение и арбитраж с една щатна бройка.

 

Направени са промени и с оглед синхронизация на функциите на Инспектората на министерството с последните изменения и допълнения на Закона за администрацията и приетия нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Дата на откриване: 19.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2018 г. 14:16:12 ч.
Kina Sabeva

КОМЕНТАР на БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

 

След като се запознахме с представения за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, касаещ промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (УПМТСП), предлагаме следния коментар:

От 2014 г. насам няколко правителства се опитват да решат съществуващия проблем с намирането на един конкретен орган, който да е отговорен за координацията на цялостната политика по интеграция на чужденци – както законни мигранти, така и лица с предоставено убежище или международна закрила.

Първоначално с приетата през 2014 г. Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България (2014 – 2020) се предвиждаше МТСП да бъде институцията, която да извършва такава цялостна координация, за което следваше и да се обособи отделна структура в специализираната администрация. Впоследствие, с отмяната на тази стратегия и вливането на темата за интеграцията в новата обобщена Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015 – 2020)(НСОМУИ) тази идея беше изоставена.

С приемането през 2017 г. на новата Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила беше възприето заместник министър-председател да отговаря за прилагането на наредбата. Този подход е ограничен, защото се отнася само до интеграцията на бежанци и само до тези, които са сключили споразумение за интеграция.

Същевременно, в приетия План за действие за изпълнение на НСОМУИ за 2018 г. има ясно вменени дейности и мерки по интеграция, попадащи в компетенциите на МТСП.

Предвид гореизложеното предлагаме да бъде укрепен капацитетът на МТСП в областта на трудовата миграция и интеграцията на имигранти, включително с предоставена международна закрила, чрез създаване на нова дирекция в специализираната администрация на министерството, за основа на което може да послужат точките от 11 до 19 на чл. 32 от УПМТСП.

Към настоящия момент в УПМТСП във функциите на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” е предвидено координирането на държавната политика в областта на интеграцията на имигранти (що се отнася до трудовите имигранти) – видно от текстовете на т. 11, 12, 14 и 15. Смущаващото е, че в предложените нови редакции точно на тези точки интеграцията на имигранти е заличена, с което се пренебрегва този процес във връзка именно с пазара на труда.

В случай, че предложението ни за създаване на нова дирекция не се възприеме, то настояваме за запазване на действащите текстове относно интеграцията на имигранти в т. 11, 12, 14 и 15 от чл. 32 на УПМТСП.

Кина Събева                                                                                                                                        Председател на                                                                                                                                     Български съвет за бежанци и мигранти