Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им

Промените имат технически характер и въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/597, в която са включени промени, осигуряващи съвместимост с Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО)   № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС)            № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и           Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г.) и тези промени се отнасят само до предоставяните правомощия на Съвета и засягат референтната лаборатория на Европейския съюз (РЛЕС) и компетентния орган на държавата членка (Българска агенция по безопасност на храните).

С Директива 92/66/ЕИО се определят мерки, които следва да се прилагат в случай на поява на огнища на нюкасълска болест при домашни птици и при други определени видове птици. Въведените с Директива (ЕС) 2018/597 промени засягат предоставяните на Съвета правомощия да изменя приложения V, VI и VII към Директива 92/66/ЕИО чрез квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията. Приложения V, VI и VII се отнасят до определянето на референтна лаборатория на Европейския съюз (РЛЕС) за нюкясълска болест; образеца, който държавите членки следва да използват за целите на докладването пред Комисията относно епизоотичната обстановка във връзка с болестта и прилаганите мерки за контрол, както и критериите, които държавите членки трябва да спазват при изготвянето на планове за действие в извънредни ситуации в случай на поява на огнища на болестта.

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“

 Email:

 vyruseva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари