Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация

 

Комисията е конституирана с решение на народното събрание от 26.04.2018г. Възприет е подходът правилата за дейността на колективния орган и на администрацията, която го подпомага, да се приемат от новия състав. Предвид това и поради краткия срок, предвиден в § 67, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ за приемане на правилника по чл.23 от закона, който да определя устройството, дейността, организацията на работа, числеността и структурата на администрация структурата на администрацията на КПКОНПИ, което е от изключително важно значение за правилното функциониране на Комисията, предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, а именно при изключителни случаи, съставителят на проекта определя 14 дневен срок за публикуването му на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите.

 

Лице за контакт: Даниела Василева - главен секретар на КПКОНПИ тел. за контакт: 0882 699 973


Дата на откриване: 31.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари