Обществени консултации

Проект на Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Проектът на Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта е разработен във връзка с необходимостта от пълното хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания. С проекта на новата наредба се въвеждат разпоредби на правото на Европейския съюз. Съгласно Директива 2009/28/ЕО от 23.04.2009 г. на Eвропейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и в последствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО всяка дължава-членка трябва да докладва за степента на изпълнение на националните си цели.

Проектът предоставя данни за междиннните национални цели за дял на енергията от възобновяеми източници за периода на действие на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и начинът, по който са определени.

 

 


Дата на откриване: 28.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 12.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари