Обществени консултации

Проект на Наредба № 1 за обществения ред в община Куклен

 
І. Причини, които налагат приемането на наредбата:
В резултат на извършен задълбочен анализ на действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Куклен и анализ за съответствие на действащата нормативна уредба се налага да се приеме нов подзаконов нормативен акт, който да даде ясен, пълен и точен регламент на обществените отношения, свързани с осигуряването, опазването и поддържането на обществения ред, осигуряване на спокойствие, труд и отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, провеждането на събрания, митинги и други обществени прояви, организацията и реда при извършването на търговска дейност, поддържането на чистотата на територията на община Куклен.
 
 
II. Цел на наредбата:
Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото законодателство, и постигане на оптималното от общинската администрация по поддържането и опазването на обществения ред на територията на община Куклен.
 
 
III. Очаквани резултати:
Очаквани резултати са, да се постигне актуалност и уеднаквяване на разпоредбите на проекта за нова наредба и действащите законови и подзаконови нормативни актове и преодоляване недостатъците и празнотите, констатирани в практиката по прилагането на старата наредба и постигане на превенция за недопускане на нарушения по осигуряване на спокойствието на гражданите на община Куклен.

 


Дата на откриване: 29.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Куклен
Дата на приключване: 28.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари