Обществени консултации

Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали

 

I. Мотиви:
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него.

 

II. Целта, която се поставя с приемане на Наредбата, e:
Да се запазят създадените правоотношения въз основа на администрирани местни данъци на територията на община Кърджали по Наредбата.

 

III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:
Да се регламентират условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци съобразно изискванията на закона и да не се допускат противоречия и различия между законовата и подзаконова нормативна уредба.

 

IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганият проект за приемане на Наредба е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Дата на откриване: 25.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 24.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари