Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

 

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане условията и редът за отпускане на целеви помощи за отопление се регламентират с Наредба № РД-07-5 от 16.052008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (Наредбата).

 

Във връзка с предвиденото за тази година увеличение на пенсиите от 1 юли с 3,8%  и новият по-висок размер на гарантирания минимален доход, който вече е 75 лв. от началото на тази година, се предлага корекцията на дохода от пенсии по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата при определяне на границата за достъп да става с коефициент със стойност 1,384. Така ще се елиминира рискът от отпадане на пенсионери от програмата за целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само в резултат на новия размер на пенсиите, получавани от тях след 1 юли т. г.

 

Предложени са и промени, свързани с:

 

- редакционно и терминологично прецизиране на отделни текстове с цел еднозначното им тълкуване и прилагане;

 

- привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 на ЕП и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка с влизането му в сила на 25 май 2018 година;

 

- минимизиране на риска за замърсяване на въздуха от битовото отопление с твърдо гориво на лицата и семействата, които са обект на социално подпомагане.

 

Очакваните резултати от предлаганите промени са:

 

- създаване на ясен, устойчив механизъм за компенсиране на нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, така че да се ограничи рискът от тяхното отпадане от програмата за целево енергийно подпомагане, ако те са били нейни бенефициенти;

 

- осигуряване на съответствие на механизма на отпускане на помощите по отношение на изискванията за защита на личните данни на физическите лица;

 

- осигуряване на възможност за правилно, еднозначно тълкуване и прилагане на нормативните разпоредби;

 

- изпълнение на ангажимента за привеждане на нормативната уредба на целевото енергийно подпомагане с изискванията за намаляване замърсяването на въздуха.

 

Предложенията за изменения и допълнение може да се реализират в рамките на бюджета.


Дата на откриване: 23.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юни 2018 г. 10:42:55 ч.
Агенция за социално подпомагане

Предложение на Агенция за социално подпомагане относно проект на Наредба за изменение и допълнение н

1. Да се прецизира текста на § 1, т. 1, като думите "до 31 декември 2017 година" бъдат заменени със "след 01.07.2008 г.".

Мотиви:

По този начин ще може да се реализира в пълна степен предложената с § 1, т. 2 промяна и няма да е необходимо за всяка следваща година да се прави изменение за прецизиране на датата, от която е определен съответният размер на пенсиите.

2. В § 6 да се заличи думата "могат".

Мотиви:

Реално, до отпечатване на новите образци на заявления-декларации, ще се ползват наличните такива.

3. Да се създаде нов § 7:

"§ 7. Разпоредбите на § 1, т. 1 се прилагат и за подадените заявления-декларации до влизане в сила на тази наредба."

Мотиви:

Включването на такава разпоредба е от изключителна важност с оглед необходимостта от разписване на изрична правна норма, която да регламентира начина за приключване на висящите производства в периода от началото на приемането на заявления на 01 юли тази година да датата на влизане в сила на акта, като същевременно с това ще се гарантира и нормалното правоприлагане от страна на дирекциите "Социално подпомагане" като органи за социално подпомагане.

4. Досегашният § 7 да стане § 8.

Мотиви:

Предложението произтича от предходното.

22 юни 2018 г. 15:22:21 ч.
GreenpeaceBulgaria

Предложения на Грийнпийс България и ЕС За Земята

Предложения на Грийнпийс България и ЕС За Земята в частта минимизиране на риска за замърсяване на въздуха от битовото отопление с твърдо гориво на лицата и семействата, които са обект на социално подпомагане.

https://greenpeace.box.com/shared/static/jvqn6firyk5is41etisl44bnm64e05t4.pdf