Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове. С въвеждането на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 и приемането на наредбата ще се даде възможност за сортоизпитване от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за сортове растения за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на Службата. Също така, при сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове ще се прилагат новите методики, които са включени за отделни видове в директивата. С проекта на наредба се правят и корекции в количествата семена, изисквани за сортоизпитване за биологични и стопански качества, които се налагат от промени в методиките за сортоизпитване.

 

    Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване,

 апробация и семеконтрол

    Email:

 iasas@iasas.government.bg

 

 

 


Дата на откриване: 14.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари