Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

С проекта на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда. Създава се уредба и се определят основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение).

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) предвижда допълнително финансиране за обучението по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда. С измененията в него от 2017 г. е въведено понятие „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“, което налага промени и в ЗПОО. Те са свързани със създаването на Списък на тези специалности от професии, регламентиране на акта за приемането му, както и определяне на функциите на министерства и на организациите на работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Промените включват основни аспекти от практиката, свързани с изискванията към работодателите за участие като равностоен партньор в обучението чрез работа, определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса. Това налага въвеждане на нови законови промени за участниците в дуалната система на обучение.

За да не се нарушава правото на избор на учениците на образование и с оглед осигуряване на потребностите на работодателите от квалифицирани кадри се предвижда нормативно оптимизиране на училищната мрежа. Нормативно е уредена практиката в малките населени места за преобразуване на професионални гимназии и средни или основни училища в средно училище с професионални паралелки. Новосъздаденото училище запазва приема на ученици след VII клас по профили и професии, характерни за преобразуваните училища, което обуславя и разширяване обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Очакваните резултати от Закона за изменение и допълнение са осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с обучителния процес. Той ще създаде условия и за периодичното актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите в производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенцията на ранното напускане на училище и ще даде възможност за повторно включване на учениците в обучение за придобиване на професионална квалификация.

С Решението се предлагат изменения и в Кодекса на труда, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба с положенията, предвидени в ЗПУО и последните  изменения в ЗПОО. Заложени са промени и в Закона за здравното осигуряване, с които се предвижда учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.


Дата на откриване: 10.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 май 2018 г. 12:47:53 ч.
BIA_bg

СТАНОВИЩЕ НА БСК

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес подкрепя по принцип предложенията, направени с проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Считаме, че предлаганото разграничение между защитените професии и специалности от професиите и специалностите, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, ще даде възможности за преодоляване на недостига от специалисти на пазара на труда. Поддържането на съответни списъци ще даде яснота на желаещите за придобиване на квалификация с цел успешна реализация.

Също така, предложението за актуализация на учебните планове и програми ще доведе до повишаване на качеството на професионалното образование и обучение.

С предложения ЗИД на ЗПОО се конкретизират изискванията за осъществяване и функционирането на обучението чрез работа (дуална система на обучение). Обучението на наставници е база за качество на обучението чрез работа. Подкрепяме предложението за институциите, които имат право да обучават наставници.

Подкрепяме въвеждането на изисквания към работодателите, които могат да обучават ученици по дуалната система, с цел гарантиране на устойчивост и прозрачност при реализиране на партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Предлагаме към текста с изискванията към работодателите да се добави изискване за наличие на производствена и/или административна дейност на едноличния търговец или юридическото лице по професията, по която ще се осъществява обучение чрез работа.

Създаването на информационна база данни за фирмите, които отговарят на изискванията за провеждане на дуално обучение, като поддържането на базата данни се възлага на Министерството на икономиката, също се подкрепя от БСК.

От друга страна, правим препоръка за създаване на регламентиран механизъм за включване в системата за дуално обучение на лица, които са напуснали преждевременно училище и не желаят да получат образователна степен, така че те да придобият само професионална квалификация.

В заключение, подкрепяме ЗИД на ЗПОО и считаме, че новите текстове ще допринесат за подобряване на възможностите за професионално образование и обучение.