Обществени консултации

Проект на Постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Проектът на постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища е в съответствие с визията за развитие на чуждестранната българистика и има за цел да обедини действията и отговорностите на всички държавни институции – Министерството на образованието и науката, висшите училища, структурите на Българската академия на науките, Министерството на външните работи чрез дипломатическите си представителства зад граница.

Дейностите, предвидени в изпълнение на постановлението ще разширят  влиянието на българистиката по света и ще се създадат възможности за адаптиране към актуалните условия за преподаване на българки език в различните чуждестранни университети, научните и учебните центрове, които работя по въпроси, свързани със славистиката, Балканите, Югоизточна Европа, Византия и Близкия Изток, както и с историята и развитието на регионите.

Постановлението регламентира процедурите за подбор и командироване на преподавателите по български език и литература в чуждестранните висши училища, , продължителността на мандата и общите условия, на които следва за отговарят кандидатите за преподаватели.

С него се цели да се подобри дейността на преподавателите като уреди трудово-правния статут на тези, които не са в трудово-правни отношения с чуждестранните висши училища, в които преподават.  Уреждат се реда и начина по които държавните висши училища, в чиято структура функционират филологически факултети и структурите на Българската академия на науките ще командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища, в случаите когато чуждестранното висше училище изплаща трудово възнаграждение на преподавателя и при наличие на процедури за признаване на обществено осигуряване. Дава се възможност на МОН да назначава извън утвърдената численост на персонала и да командирова преподаватели в чуждестранни висши училища само в случаите на липса на трудово възнаграждение или липсващи двустранни процедури за обществено осигуряване, както и в някои други отделни случаи, посочени в предложения акт.

Необходимите средства за възнаграждения и командировъчни разходи на основание Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина на преподавателите по български език и литература в чуждестранните висши училища ще се осигуряват в рамките на утвърдените бюджетни средства за образование за съответната година.


Дата на откриване: 10.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари