Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

С проекта на Постановление за допълнение в Постановление № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации се урежда отпускане на допълнителни средства на висшите училища и на научните организации, в които се обучават докторанти. Стипендиите се предоставят на докторанти, които са български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища и научни организации в страната, субсидирани от държавата, с изключение на докторантите на свободна докторантура.

Допълнителните средства трябва да окажат положително въздействие за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени преподаватели и изследователи. Същевременно се очаква и да допринесат за изпълнението на приетите национални стратегически документи за развитие на науката и образованието.

Ректорите на висшите училища и ръководителите на научните организации утвърждават правила за разпределение на допълнителните средства, разработени от специална комисия, включваща представители на докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията им съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.


Дата на откриване: 9.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 май 2018 г. 20:13:10 ч.
Ivan_I

Ограничаване на изследователската дейност

Изборът на Web of Science, 1-во: Ограничава цели научни направления до публикационна дейност в 1 или 2 издателски групи (съвпрадение?); 2-ро: Обезмисля научните форуми като поле за обмяна на опит и идеи; 3-то: До момента никъде няма обоснован аргумент за изборът на платформата Web of Science като меродавна; 4-то: Докторантите ли ще плащат, за да прочетат статиите в научните списания?