Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за марките и географските означения

В изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз, разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (OВ, L 336 от 23.12.2015) следва да се въведат в националното законодателство в срок до 14.01.2019 г.
 Цел на Директива (ЕС) 2015/2436 е уеднаквяване на системите за правна закрила на търговските марки в Европа, запазването им на национално ниво, тяхното осъвременяване и адаптиране към новите технологии и интернет. 
С Директивата се предвижда взаимното допълване на системата на марката на Европейския съюз и националните системи за марки да се постигне чрез хармонизирането й с Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, кодифициран като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз. 
Съгласно Директива (ЕС) 2015/2436 сближаването трябва да обхване не само материалноправните, но и процесуалните норми. За националните производства е достатъчно да се спазят основните принципи, като на държавите членки се дава свобода да предвидят по-детайлни правила.
Предвид значимостта и големия брой предложения за изменение, съгласно чл. 11 от Закона за нормативните актове (ЗНА), предвижда се новият законопроект да отмени и замени действащия ЗМГО.
Проектът на ЗМГО ще съдържа две основни групи предложения. Първата е свързана с транспониране на разпоредбите на Директивата, и по-специално чл. 3 – 6, 8 – 14, 16 – 18, 22 – 39, 41 и 43 – 50, които представляват изменение по същество на досега съществуващите. Във връзка с това трябва да се отбележи, че тъй като някои от посочените вече са станали част от законодателството ни и са въведени съгласно текстовете на предходните директиви, в настоящия проект на ЗМГО ще се включат само тези, които са нови спрямо националната система за правна закрила на марките. Втората група промени, от своя страна, ще обхваща предложения за изменение и допълнение, произтичащи от практиката по прилагане на ЗМГО.
С провеждането на обществената консултация се приканват всички заинтересовани страни да направят своите предложения и коментари по законопроекта (структура и основни направления), както и да посочат други въпроси или проблемни области, за които смятат, че биха могли да намерят решение в новия ЗМГО. 
Срокът за провеждане на консултацията е 14-дневен. 


Дата на откриване: 3.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 17.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари