Обществени консултации

Проект на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград

Проектът и измененията, които се предлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на действащите нормативна уредба, а именно:
а) НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТГА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.
б) извършена проверка за съответствие с нормативни актове от по — висока степен, съответно нормативни актове, уреждащи материята, предмет на наредби на община Велишрад, с предмет, регулиране на същите обществени отношения и приложими на цялата територия на Република България, а именно:
- Закон за движението по пътищата;
- Закон за устройство на територията;
- Правилник за прилагане на Закон за движението по пътищата;
- Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортните системи на урбанизираните територии - по чл.75,ал.4 Закона за устройство на територията, с предмет нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство, вкл. във връзка с регламент по чл. 25 от Наредба 2;
- Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата; - Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата — по чл. З, ал. З от ЗДП (условия и ред за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване);
- Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка по чл. 14, ал. 1 ЗДП - условия и ред за използване на пыжите светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнатизиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване;
- Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци — по чл.14, ал.
1 отздт;
- Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали по чл. 14, ал. 1 ЗДП;
- Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участьците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасностга
на пътищата - по чл. 14, ал. 2 ЗДП - ред за установяване и обезопасяване на участьците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата;
- Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростга на движение и изискванията към тях — по чл. 24, ал. 2 ЗДП; - Наредба № 1-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства — по чл. 91, ал. 4 ЗДП; - Наредба № 11 от З юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/шш те пътни превозни средства — чл.1З9 ЗДП — ред за движението на пътни превозни средства с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, определени по реда на ал. 1, т. 2, както и движението на пътни превозни средства, превозващи опасни товари - Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
- Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието; - Наредба № З /16.08.2010 г. за временна организация и безопасностга на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците — по чл.з,ал.з от ЗДП
- Наредба №2/15.03.2002 г. на МТИТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози но пътници с автобуси и леки автомобили;
- Наредба №11/31.10.20112 г на МТИТС за международен автомобилен превоз на пътници и товари — Закон за автомобилните превози;
- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл.1З9, ал. 5 от ЗУТ,
- изменение на чл. 6, ал. З от Закон за местните данъци и такси; - изменение на чл. 99, ал.З от Закон за движението по пътищата, обективирано в доњлади със съответните предложения.


Дата на откриване: 30.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 30.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари