Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица бе публикуван в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) за обществено обсъждане на 05.12.2017 г. В резултат на постъпилите предложения проектът на наредба е коригиран,като с оглед на съдебната практика (Решение № 5921 от 12.05.2017 на Върховния административен съд на Република България - петчленен състав - II колегия) и спазването на посочените в ЗНА принципи е необходимо стартиране на нова обществена консултация по проекта.


Дата на откриване: 27.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 април 2018 г. 15:38:28 ч.
Йоан Каратерзиян

Необходимо е ново вписване в регистрите на вещите лица.

Поради съществените изменения и допълнения на наредбата, се налага ново вписване на всички вещи лица и включването на срока за това в преходните разпоредби на наредбата.

27 април 2018 г. 20:58:27 ч.
rado21

Дискриминация спрямо вещите лица от МВР!

 Предвижданите промени в $13 за чл. 22 от Наредбата, относно заплащането на допълнително възнаграждение на вещите лица при явяване в съда за изслушване, защита, допълнителни въпроси и евентуално приемане на заключението на съответната експертиза, при което се предлага да бъдат лишени от правото да получават допълнително възнаграждение вещите лица служители в МВР, се явява форма на дискриминация спрямо останалите вещи лица, от една страна, а от друга поставя МВР в привилегировано положение /присвоявайки си тези персонални възнаграждения/ спрямо работодателите на вещите лица извън МВР!

28 април 2018 г. 13:20:49 ч.
naydenova

Списъци на вещите лица.Член 8 би могъл да има следния текст или текстът да е със следният смисъл: създава се централен регистър на вещите лица в България, за нуждите на съдебната система. В регистъра се включват всички вещите лица в България за нуждите на всички видове съдилища и за всички съдебни райони. Регистърът съдържа следната информация за вещите лица: трите имена, адрес, телефон, и-мейл и др.под, образование, специалност, трудов и професионален стаж, др.под. полезна информация при избора му за възлагане на експертизи, в кои райони от територията на РБългария може да работи. Кой поддържа регистъра /като институция/. Как става включването в регистъра /когато регистъра е електронен включването на вещи лица в него може да става много по-често от веднъж в годината/. Всеки съд да поддържа списък с експерти и скъпо, тромаво и нерационално. Освен това експертите ставаме все по-малко и по-малко, а нови експерти се изграждан с бавни темпове.

28 април 2018 г. 13:39:47 ч.
slitter

Чл. 7 ВНАСЯ ПРАВЕН РАЗНОБОЙ ЗА ОЦЕНИТЕЛИТЕ ВЕЩИ ЛИЦА ПРИ ОЦЕНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИЗИ

Уважаеми,

Редакцията на чл. 7 ще внесе правен абсурд при необходимост от назначаване на независим оценител за вещо лице при изготвяне на оценителна експертиза наприер (изключително честа експертиза при корпоративните дела). От изискванията към вещите лица са премахнати специализираните знания, които се доказват при оценителите със "Сертификат за оценителска правоспособност", издаден от КНОБ.

Веднага привеждам пример: кое вещо лице ще има право да прави оценителна експертиза за определяне на пазарна цена на акции/дялове например? - Професор по финанси? Магистър по финанси с 5 год. стаж? Независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност за оценка на финансови активи? ОТГОВОР: Независимият оценител, който по закон (ЗНО) има правата да прави подобни оценителни експертизи НЯМА ДА ИМА ПРАВО ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАН! Същото важи и за оценителни експертизи за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения и всички други направления за оценка предвидени в ЗНО. ПОЛУЧАВА СЕ ПРАВЕН АБСУРД!

Моля да вземете предвид горното и да възстановите специализираните знания, доказани със законов сертификат. Това е изключително важно, за да не се блокира съдебната система!

Предложение за допълнение на чл. 7 - да се допълни т. 7 (по същата логика, както е в т. 6 за съдебните лекари, а именно:

Чл. 7, т. 7 - е независим оценител, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, издаден от Камара на Независимите Оценители в България (КНОБ)

08 май 2018 г. 13:55:51 ч.
ELazarova

Вещите лица от МВР и § 13

След като се урежда явяването на служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) за изслушване на изготвената експертиза, защо остава неуредено явяването на служителите на Прокуратурата на Република България, служителите на  Агенцията по вписванията и други вещи лица на служебни правоотношения по специални закони.

16 май 2018 г. 09:15:28 ч.
Algafari

Възнаграждение

Един от основните проблеми в Наредбата е възнаграждението. 

Считам, че трябва ясно да се определи дали възнаграждението от 3% е с включено ДДС или не. 

Спрямо сега определената минимална работна заплата от 510 лева, то възнаграждението на вещото лизе е 15,30 лева. Но дали тези 15,30 лева са с ДДС или без. Някои финансови служби считат, че възнаграждението от 15,30 е с включено ДДС, което намалява размера му с 20%, а именно 12,75 лева, но има и такива, които считат, че 15,30 е биз ДДС, което е 18,36 лева. 

Считам, че е много важно да се определи със или без ДДС е определеното възнаграждение от 3% от минималната работна заплата. 

 

16 май 2018 г. 09:45:13 ч.
naydenova

Възнаграждение

Обичайното заплащане на експертен труд в РБългария е 50 лв. на час без ДДС. Ако искаме съдилищата и гражданите да получават качествени експертизи това трябва да е заплащането на вещите лица. Същото важи и за заплащането на оценителите.

16 май 2018 г. 10:26:30 ч.
Algafari

Разграничаване на вещите лица по експертиза

Въпросът с възнагражденията на вещите лица е гореща точка в Наредбата. 

Не може всички вещи лица да подлежат на една и съща ставка за възнаграждение. Има експертизи, които са елементарни, но има и такива, които са сложни. Кой е този експерт, който ще определи и ще засече, колко часа е отнела експертизата на вещото лице? 

Ще дам пример. Аз съм преводач, и ако ми възложат експертиза на една страница превод - дали е верен или не, дали е пълен или не, това ще ми отнеме един час, за което ще получа 15,30 лева като вещо лице. Седя си в къщи, превеждам, сравнявам и готово. Но какво е положението вищо лице, което трябва да направи техницеска екпертиза на влакова катастрофа през зимата? Отива на място, мръзне като куче, рови се в мърсотия, оклепва се с масла, мери, смята и какво ли не. Та нима неговия труд също се равнява на моя - по 15,30 лева на час? Нима неговия труд се равнява на труда на колегата му, който оценява стойността на счупен телефон или стойността на откраднато кожено портмоне или равностойността на внесени без деклариране 15000 евро по курса на деня? 

Крайно време е управляващите да разберат, че вещите лица не могат да бъдат поставяни под един и същ знаменател. 

Експертизите трябва да бъдат разпределени в групи, и всяка група да има определено възнаграждение предвид сложността и. 

Същата грешка правят и спрямо преводачите. В Наредбата за съдебните преводачи възнаграждението е 15 лева на час за всякакъв език, било то английски или монголски. И както споменах преди малко - въпроса с ДДС-то. Много от преводачите, както и вещите лица са регистрирани по ДДС. Кой поема размера на ДДС? Вещото лице/преводача или органа, който го е назначил? Все пак това са 20%

16 май 2018 г. 10:59:44 ч.
Йоан Каратерзиян

Забрана за участие в съдебното производство като вещи лица на служители в изпълнителната власт.

Предвид високоотговорната дейност на вещите лица в съдебното производство и разделението на властите, гарантирано от Конституцията на Република България, както и предвид порочната практика в някои институции на централната и местната изпълнителна власт в съдебните производства като вещи лица да участват служители на общински и държавни структури, е необходимо да се въведе изрична забрана за участие в съдебното производство като вещи лица на служители по трудово правоотношение в структури на изпълнителната власт.

16 май 2018 г. 11:04:21 ч.
Йоан Каратерзиян

Възнаграждението на вещото лице да се определя като функция от минималния осигурителен доход.

Възнаграждението на вещите лица като помощници на съда, се определя за положения интелектуален труд, като се използват натрупаните по време на обучението им и през трудовия им стаж знания и умения. Взема се предвид и поддържането на високо професионално ниво. Определянето на заплащането на вещте лица за положения от тях труд и вложените знания, умения и време, е необходимо да се обвърже с Таблицата за минимален осигурителен доход за съответната позиция през година, в която е положен труда като вещо лице. Цената на този труд, трябва да се остойности като се има предвид високата квалификация, поддържана на високо професионално ниво в продължение на целия трудов стаж на вещото лице, голямата отговорност при изпълнение на дейностите му и непостоянното натоварване.
Конкретното ми предложение е следното:
Възнаграждението на вещото лице, се определя като функция от минималния осигурителен доход, определен с Таблицата за минимален осигурителен доход (МОД) за съответната позиция през година, в която е положен труда като вещо лице.
  • За времето, при които се налагат използването на специалните знания и умения на вещото лице, цената на труда, се определя като МОД, се завиши 10 пъти.
  • За времето, при което, се извършват други дейности, цената на труда, се определя като МОД, се завиши 3 пъти.
  • За времето, при което, се използва специализиран програмен продукт, специализирана апаратура или високопроходима техника, към цената се добавят амортизационните отчисления, завишени 3 пъти, както и направените разходи за консумативи, гориво и т.н. без завишаване.
  • За времето, през което се налага използване на помощен персонал, към цената, определена за труда на вещото лице, се добавя и този разход.

23 май 2018 г. 23:18:20 ч.
БОВАНГ

Правен механизъм за защита на вещото лице

  Наредбата не предвижда правен механизъм за защита правата на експерта в случаите, когато експертизата е изготвена предадена и приета   от  възложител, но от негова страна размера на възнаграждението се намалява необосновано. Това важи особено в случаите, когато възложител е първоинстанционен съд, а вещото лице на практика не може да оспорва, тъй като не е страна в процеса. Липсват разписани процедури за обжалване на актовете на възложителя, с които се накърняват правата на вещото лице. Това е често срещан проблем, особено когато се дава много кратък срок за изготвяне на експертизи и вещото лице се налага да работи в почивни и празнични дни за да успее да изготви становището си.

 

27 май 2018 г. 22:08:30 ч.
Петкана Бакалова

Допълнителни изисквания към вещите лица в областта на устройственото планиране и строителството

С предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, се въвеждат по-високи изисквания към квалификацията на специалистите, вписвани като вещи лица.

Притежаването на специфичните познания и опит, необходими при изготвяне на експертизи в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, могат да се удостоверят единствено от съответните професионални организации, а именно Камара на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Тези организации разполагат и с механизми за налагане на дисциплинарни наказания, в случай на недобросъвестно изпълнение на професионалните ангажименти от страна на техните членове.

Поради това, считаме че е необходимо да се въведат допълнителни условия, на които следва да отговарят вещите лица, извършващи експертизи в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, с оглед гарантиране на компетентна и независима експертна оценка, за която вещото лице да носи и отговорност.

В тази връзка даваме следните предложения за изменение и допълнение на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица:

  1. За вещи лица, извършващи експертизи в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, да бъдат вписвани единствено лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП) - съгласно чл. 6, т. 1 от ЗКАИИП, КАБ и КИИП поддържат и актуализират регистри на лицата  с ППП, които се обнародват ежегодно в Държавен вестник;
  2. Специалистите в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството, преди вписването им в списъците на вещите лица, да бъдат предварително сертифицирани  от  КАБ и КИИП, като гаранция за висока експертна компетентност;
  3. Чрез законодателни промени в ЗКАИИП да бъде създаден специален регистър към КАБ и КИИП, в който да бъдат вписвани сертифицираните от КАБ експерти, имащи право да изготвят становища/оценки/експертизи като вещи лица в областта на устройственото планиране и инвестиционно проектиране; 

С въвеждането на посочените условия Камарата на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране биха били в състояние да обезпечат участието на отговорни вещи лица с висок професионализъм и доказана експертна компетентност в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството, които ефективно да подпомагат органите в провеждането на безпристрастно и независимо съдебно, досъдебно и изпълнително производство.

Предложените промени ще съдействат за засилване на доверието на обществото в правораздавателната дейност, основана на професионално издържани съдебни експертизи.