Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху ...

             

Зайците попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 г., като живи животни, но не са разписани подробни правила за отглеждането им по биологичен начин в Регламент (ЕО) № 889/2008 г.

В член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007  се предвижда, че когато не са установени подробни правила за производство на някои животински видове, някои водни растения и някои микроводорасли, се прилагат правилата за етикетиране, предвидени в чл. 23, и за контрол – в дял V от същия регламент, като до включването на подробни правила за производство в европейското право се прилагат националните правила на държавите членки или при липса на такива правила се прилагат частни стандарти, приети или признати от държавата членка.

Техническите стандарти съдържат разпоредби, адаптирани към характеристиките на видовете, които се отнасят до преобразуването, произход на животните, фуражите, профилактиката и ветеринарните грижи, правилата за развъждане и поддръжката на стопанства и съоръжения, зоотехническите методи на управление, транспортирането и идентифицирането на животни и животински продукти.        

Към момента е проявен интерес от страна на земеделски производители желаещи да отглеждат зайци по методите за биологично производство. В тази връзка са разписани правила за биологично отглеждане на зайци съгласно общите стандарти и принципи, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета и регламентите за неговото прилагане.

 

Отговорна структура:

 Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“

 Email:

 opetkov@mzh.government.bg и 

 rbstoimenova@mzh.government.bg

 Дата на откриване:

 27.04.2018 г.

 Дата на приключване:     

 27.05.2018 г.

 

 


Дата на откриване: 27.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари