Обществени консултации

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

С проекта на Постановление се предлага за одобряване създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Той е разработен въз основа на опита от изпълнението на Решение на МС № 373 от 5 юли 2017 г., като е усъвършенстван с цел постигне устойчивост на междуинституционалното взаимодействие за осигуряване на правото на образоване на всяко дете и ученик.

Механизмът включва създаване, актуализиране и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват); взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в

риск.  В него са регламентирани и прилагането на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при прилагане на санкции спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез Механизма се организира и регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните действия за налагане на съответни санкции по реда на същите закони, на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.

Нови моменти в Механизма са взаимодействието на институциите за проследяване упражняване на правото на децата на задължително образование при пътуване и миграция; обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците; внедряване, развитие, поддържане и управление на Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ), която предоставя интегрирана електронна среда и инструментариум при регламентирани в нормативния акт условия.

Акцентът е поставен върху обвързването на екипите за обхват с конкретни образователни институции, като районът на обхват на всеки екип включва прилежащия район или прилежащите райони на една или повече образователни институции. При осъществяване на дейностите за обхващане, включване и превенция на децата и учениците, които не са обхванати, които са отпаднали или които са в риск от отпадане от образователната система, институциите си взаимодействат и обменят информация по ясно регламентирана процедура с конкретизирани срокове и задължения.

Изпълнението на мерките и отговорностите на всички заинтересовани институции, предвидени в нормативния акт, ще доведе до обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.


Дата на откриване: 5.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари