Обществени консултации

Проект на Наредба за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите

С Наредба № Н-30 от 23.11.2010 г. на министъра на отбраната се урежда редът за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Същата е издадена на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В процеса на прилагане на Наредба № Н-30 от 23.11.2010 г. бяха установени неточности в текстовете и противоречия с други нормативни актове, което налага да бъдат извършени изменения и допълнения на същата. При прегледа на текстовете на наредбата и обсъждане на заложените промени се стигна до извода, че поради големия обем на промени е целесъобразно да бъде издадена нова Наредба, а Наредба
№ Н-30 от 23.11.2010 г. да бъде отменена.

В проекта на Наредба за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите са извършени следните подобрения спрямо Наредба № Н-30 от 23.11.2010 г.:

1. Създаден е ред за спазване на процедурите, указани в Счетоводния документооборот в МО, БА и СППМО, като Комендантство – МО ще получава изработените бланки за служебни карти, ще ги завежда на първоначален отчет и ще ги предоставя на съответните военни формирования/структури. Така ще бъде спазено изискването – предаването на материални средства да се извършва със складова разписка.

2. Премахнато е ограничението служебните карти на офицерите с висши офицерски звания да се издават единствено от началника на отбраната. Това водеше до затруднения при изпълнение на процедурите по издаване на служебни карти и удължаваше времето от подаване на заявление за издаване на служебна карта до връчване на издадената карта.

3. Заложено е служебните карти да се подпечатват с обикновен печат. По досегашните изисквания служебните карти се подпечатваха с гербов печат, което противоречи на т. 6 от Указ № 612 от 26.08.1965 г. за печатите, по изискванията на която печатът с изображението на държавния герб се полага само върху оригиналите на официални документи с важно държавно значение и дългосрочна валидност.

4. Увеличен е срокът на валидност на служебните карти: на военнослужещите – до пределната възраст за притежаваното военно звание, а на курсантите – до изтичане срока на обучение. Това ще доведе до намаляване разходите за изработване на бланки за служебни карти.

5. Премахнат е протоколът за заприходяване на служебната карта, а протоколът за връчване ще се използва само за военнослужещите, които са на служба в друго населено място. Това ще доведе до намаляване на административните дейности и разхода на материали при връчване на служебните карти.

6. Премахнато е ограничението обявяването на служебна карта за невалидна и снемането ѝ от отчет да се извършва единствено със заповед на министъра на отбраната. Дадената възможност началникът на отбраната, командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видове въоръжени сили, командирът на бригада „Специални сили“ и командирите/началниците на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната да издават заповеди за обявяването на служебна карта за невалидна и снемането ѝ от отчет ще намали времето за публикуване на тези заповеди в Автоматизираната информационна система на Министерството на отбраната и Българската армия.

Това усъвършенстване на текстовете, отнасящи се до издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите ще подобри дейностите на структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) и ще доведе до намаляване разходите на материални средства, свързани със служебните карти.


Дата на откриване: 4.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 април 2018 г. 15:25:39 ч.
Стоян Филипов

Мъдро

Много мъдро решение, да се облекчи и без това сложната процедура.

Помислете върху това да се премине към издаване на служебните документи с директен печат върху PVC карти в които да има и чип.