Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

С предложените промени се създава ред за извършване на проверка за идентификация на производителите на сурово мляко при подаване на заявленията от първите изкупвачи за регистрация на договорите.  Въвеждат се договорни отношения  между първи изкупвачи, регистрирани в Република България и млекопроизводители от други държави членки на Европейския съюз.

С цел прозрачност е описана по-подробно общата процедура по прием на заявленията за регистрация на договорите от първите изкупвачи. Срокът за подаване на заявление за анекси за изменение на съществуващи и/или нови договори с отстранени нередовности се удължава на 15 работни дни.

Във връзка с намаляване на административната тежест се урежда подаването на заявления за регистрация на договорите по електронен път  чрез електронен модул, предоставен от Държавен фонд „Земеделие“, като задълженото лице може да избере подаване на заявлението на място на хартиен носител или чрез електронния модул.

Броят на проверките при производителите на краве мляко се намалява от 2% на 1%, като се въвежда условие същите да обхващат не по-малко от 10 % от регистрираните първи изкупвачи за всеки 12-месечен период, считано от 1 април.  Предвидена е и проверка на изкупвачите, които не са изпълнили задълженията си по отстраняване на нередовностите и непълнотите в сключените договори, както и на регистрираните изкупвачи, които не са подали заявление за регистриране на договори за доставка на сурово мляко. Урежда се протоколирането на резултатите от проверката на място и възможността за обяснения и възражения на производителя/първия изкупвач по направените констатации.

 

 

    Отговорна структура:

  Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

    Email:

  zvazelova@mzh.government.bg  

  gnedyalkov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари