Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

С наредбата се уреждат обществените отношения, свързани с изплащане на финансовата помощ, намаляване на финансовата помощ, отказ за изплащане на финансовата помощ и оттегляне на изплатената финансова помощ съобразно спецификите на ПРСР.

С проекта на наредба се отразяват промените в националното законодателство по отношение на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ. С проекта на наредба се цели ускоряване на процеса по изплащане на помощта.

Важен момент при прилагането, с цел намаляване на административната тежест е изискването бенефициентите да подават електронно искане за плащане предложение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Отговорна структура:

Дирекция „Развитие на селските райони“

Email:

avasparuhov@mzh.government.bg

tpetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 22.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2018 г. 13:31:09 ч.
Л Иванова

коментар 1

Предлагам текстът в точка 8 от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2., свързан с представяне на свидетелство за съдимост към искането за авансово плащане да отпадне.

Мотиви: Съгласно чл. 5 ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност „Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“

Предлагам в Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2., в т. 9 и т. 10 текстът „важи само за бенефициенти, по отношение на които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър“ да се измени на текстът „важи само за бенефициенти, по отношение на които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“

 Мотиви: С влизането в сила на измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, считано от 01.01.2018г. сдруженията с нестопанска цел също подлежат на регистрация/пререгистрация в публичен регистър към Агенцията по вписванията (Регистър на ЮЛНЦ) ,  тези обстоятелства са публично достъпни и съгласно чл. 23 ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, когато е посочен ЕИК не могат да бъдат изисквани други доказателства за тях.

19 април 2018 г. 13:32:56 ч.
Л Иванова

коментар 2

Предлагам текстовете в чл. 26 ал. 1 т. 18:  Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция отказва изцяло или частично изплащането на финансовата помощ, когато:…. т. 18 установи неспазване на критерий за допустимост и/или неизпълнение на ангажимент или други задължения на бенефициента, посочени в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и/или в административния договор, респ. в заповедта за предоставяне на финансова помощ.“  и чл. 29 ал. 1 т. 7 касаещ оттегляне на помощта, когато „7. бенефициентът не спазва критерий за допустимост, ангажименти или друго задължение, посочени в тази наредба, Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 или административния договор, респ. заповедта за предоставяне на финансова помощ.“ да отпаднат или да бъдат преформулирани, като изрично в наредбата се опишат всички основания за отказване/оттегляне на помощта.

Мотиви: Подобни общи и широко формулирани текстове, касаещи неспазване на „каквото и да било задължение или ангажимент“, които не са изрично описани в нормативен акт, без посочване на точни основания за отказване на плащане  и без да се отчита вида и сериозността на нарушението, предпоставят субективизъм и неограничени възможности за налагане на максимални финансови санкции от страна на административен орган, което е  в противоречие с принципа за законоустановеност на юридическите санкции. Освен това, основанието за отказване на помощта при неспазване на условия за допустимост фигурира и в предходната т. 17

19 април 2018 г. 13:34:02 ч.
Л Иванова

коментар 3

Предлагам текстът на чл. 4 ал. 2 да отпадне, тъй като не е съобразен с функционалността на системата ИСУН 2020. Наличието на електронен формуляр за попълването на искането за плащане, посочен в ал. 1 на същия член, не предполага  то да се подписва ръчно, сканира и прикачва допълнително в системата.

Предлагам в наредбата да се включи текст уреждащ процедурата за обжалване /възражения срещу наложени административни санкции, отказ/оттегляне на безвъзмездната финансова помощ или да се посочи по реда на кой нормативен акт става това – АПК или друг.