Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

1.Причини. Причините, налагащи допълването на чл. 40 са свързани с липсата на регламентирани цени за ползването на спортните съоръжения на територията на община Долни чифлик. Поддръжката на тези съоръжения е свързана със значителни разходи за почистване, охрана, консумативи и др. Освен това все по-голям е интересът за ползване на спортната ни базата от гости на общината, поради което е целесъобразно да се определят цени на тази услуга.

            2. Цели. Целта на настоящите промени в Наредбата е да се актуализира съобразно нуждите на гражданите, търсените от тях услуги, както и да има по-голяма възможност за покриване на разходите по експлоатацията и поддръжката на спортната база.   3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба – не са необходими допълнителни такива.

            4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива. – Пълнота и яснота на регламентирането на предлаганите от общината услуги, увелчаване на собствените приходи на общината за по-добра поддръжка на спортните съоръжения в нея.

            5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. Настоящите  допълнения на Наредбата за определяне и админстриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 


Дата на откриване: 22.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 21.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари