Обществени консултации

Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година

С проекта на Решение се предлагат за утвърждаване таксите за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите за учебната 2018/2019 година, определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища за академичната 2018/2019 г. и съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование

Размерът на таксите е за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и за образователната и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления от 2002 година.

Намаление на таксите за студенти се регистрира единствено при СУ „Св. Климент Охридски“. Намаленията са от 200 до 550 лева в редовна и задочна форма на обучение и са предимно и с най-големи стойности при специалностите от професионално направления „Физически науки“ и специалността „Ядрена химия“ от професионално направление „Химически науки“. В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лева (при 750 лева за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година).

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ТУ - София, ТУ - Варна, УАСГ – София, МГУ - София, ЛТУ - София, МУ - София, МУ - Варна, УНСС– София, Икономически университет – Варна, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ - София, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ – София, АМТИ - Пловдив, НСА – София, ВСУ „Л. Каравелов“ – София и УНИБИТ – София.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7%.  Това са: СУ „Св. Кл. Охридски“ (само за І-ви курс), ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (само за І-ви курс), ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, РУ „Ангел Кънчев“, ТУ-Габрово, ХТМУ - София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Медицински университет (МУ) - Пловдив (само за І-ви курс), МУ - Плевен, СА „Д. Ценов“ - Свищов, Национална художествена академия - София, Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ - София, Висше училище по телекомуникации и пощи - София.

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: „Администрация и управление“, „Право“, „Психология“, и „Филология“. Увеличението за редовната форма на обучение е от 40 до 61 лева, а за задочна форма - от 100 до 160 лв. Единствено в професионално направление „Социални дейности“ се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв., а най-малко - 40 лева, в професионално направление „Психология“ - редовна форма.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се увеличават таксите с по 40 лева във всички професионални направления, с изключение на тези в „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Икономика“ и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ увеличението е с 50 лева само за новоприети студенти в професионално направление „Педагогика“ – редовна и задочна форма.

В техническите университети увеличение има в ТУ – Габрово, от 100 до 240 лева в редовна форма и до 30 лева в задочна форма. А студентите в ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в МУ - Пловдив и МУ- Плевен. При първия таксите се повишават с 250 лв. в направленията „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ – за І-ви курс редовна форма на обучение. При втория се наблюдава увеличение от 50 до 100 в различните професионални направления.

От 6 до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ „Ангел Кънчев“, с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Аналогични са и увеличенията в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където те са от 11 до 24%.

При сравнителния анализ на таксите за учебната 2017/2018 година и  предложенията на висшите училища за учебната 2018/2019 година е установено, че при 9 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти за учебната 2018/2019 година се увеличава средно с 13,1% (от 20 до 300 лева).

При 24 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари