Обществени консултации

Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014 -2020 година

Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 г. е изготвен на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В Закона за регионалното развитие през 2016 г. са извършени промени в условията за определяне на райони за целенасочена подкрепа от държавата (РЦП), които се дефинират в областните стратегии за развитие. Измененията предвиждат териториалният обхват на РЦП да се определя, като се отчитат категориите на общините по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и техните географски характеристики по данни на Българската академия на науките.
С оглед приоритизирането в стратегията на подкрепа за иновационните и инвестиционните дейности за повишаване конкурентоспособността на МСП (Стратегическа цел 1) и приемането през 2015 г. на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС) и разработените през 2016 г. технологични пътни карти за тематичните области, определени в ИСИС, са направени допълнения, посочващи приоритетните за областта тематични области за интелигентна специализация.
Тези промени мотивират изготвянето на Актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020 г. С него е определен териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие на територията на област Габрово, както и мерки и средства за реализацията на дейностите в тях. Направени са допълнения, посочващи приоритетните за областта тематични области за интелигентна специализация. С оглед на обхвата на планираните мерки в Приоритет 6 Укрепване на административния капацитет и развитие на сътрудничество за европейско териториално сближаване, не са предложени допълнения относно насоки и мерки за развитие на териториално сътрудничество. Действащата стратегия включва възможните насоки и мерки, значима част от които се осъществяват активно от общините в област Габрово.


Дата на откриване: 16.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Габрово
Дата на приключване: 15.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари