Обществени консултации

ЗИД на Закона за администрацията

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията се променя наименованието на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Разработването на нов Класификатор на длъжностите в администрацията се наложи от необходимостта да се преодолеят несъответствията в сега действащия Единен класификатор на длъжностите в администрацията като се осигури правилното класифициране на длъжностите, което е основата както за справедливо определяне на възнагражденията, така и за прилагането на други политики по управление на човешките ресурси в държавната администрация.
Наред с изменението на наименованието на класификатора в Закона за администрацията е необходимо да се направят и съответните промени в Закона за държавния служител, в Закона за дипломатическата служба и в Закона за културното наследство.
Изменението в Изборния кодекс се налага в резултат от заличаването на длъжността „секретар на кметство” в Класификатора на длъжностите в администрацията.
Във връзка с провежданата от правителството административна реформа и оптимизация на държавната администрация се предлага общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт по чл. 36-38 от Закона за администрацията, установена в устройствените им актове към момента на влизането на закона в сила, да не може да бъде увеличавана след влизането на закона в сила. Разпоредбата не изключва възможността за намаляване на числеността на персонала. Министерският съвет съобразно своите правомощия може да увеличава персонала на администрацията на изпълнителната власт, само чрез компенсирани промени в рамките на установената към момента на влизане в сила на закона численост, по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет. Разпоредбите не се отнасят до общинските администрации, чиято численост се определя от съответния общински съвет по предложение на кмета на общината.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията е обсъден и одобрен от Съвета за административната реформа на заседанието, проведено на 27 май 2011г.


Дата на откриване: 1.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.6.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари