Обществени консултации

Проект на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията

 

Представен е за обществено обсъждане проект на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи. Наредбата следва да се приеме от Министерския съвет в изпълнение законовата делегация на чл. 35 от Закона за концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г.), която е отчела необходимостта от по-подробна уредба на изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, както и на определени други въпроси, нуждаещи се от подзаконова детайлизация, посочени в закона, а именно относно: условията и реда за извършване от министъра на финансите на предварителна  оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси (ЗПФ) на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните концесии (чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗК); реда за изготвяне на плановете за действие за държавните концесии и на плановете за действие за общинските концесии (чл. 45, ал. 6 от ЗК); минималните изисквания към финансово-икономическите анализи на концесии с плащания от концедентите и редът за съгласуването им от министъра на финансите (чл. 57, ал. 4 от ЗК); обективен метод за изчисляване на прогнозната стойност на концесията за строителство и на концесията за услуги (чл. 29, ал. 1 от ЗК); методиката за определяне размера на възнаграждението на направените от икономическите оператори инвестиционни предложения за възлагане на концесии за строителство (чл. 56, ал. 5 от ЗК); изискванията относно отчетите на министерствата за събраните от тях приходи от концесии и направените от тях разходи (чл. 155, ал. 5 от ЗК).

Уредбата в изготвения проект на наредба е систематизирана в седем глави, първата от които е общи положения, а всяка от следващите е посветена на регламентиране на въпросите, за които ЗК препраща към наредбата.

За контакти:

Мариета Немска – директор на

дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет.

Телефон: 02 940 2012

Факс: 02 988 2575

E-mail: M.Nemska@government.bg.


Дата на откриване: 1.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.3.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 март 2018 г. 11:19:33 ч.
Al_Simeonov

Яснота да има

Хубаво е да са ясни параметрите на концесиите и информацията да е достъпна.

12 март 2018 г. 11:23:10 ч.
Alex

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2425529716471170697#editor/target=post;postID=6199301297226

От проекта личи формализъм, непрофесионализъм и защита на корупцията

21 март 2018 г. 17:13:51 ч.
иван2444

Много модели станаха и ще се объркаме.

В Закона за концесиите е предвиден само един финансово-икономически модел – този по чл. 88 като част от офертата. В тази наредба се въвеждат още нови два нови модела – финансово-икономически модел по чл. 3, ал. 2, който е различен от този по ЗК  и същият модел в чл. 25, който пък е наречен финансов модел.

Моделите по тази наредба, които се правят от държавата и общините да се нарекат „финансови модели“, та да се различават от финансово-икономическия модел на кандидатите. Така ще се знае, че държавата прави финансов модел, а кандидатите си правят свой финансово-икономически модел. Иначе някой чиновник може да иска от кандидатите да представят модел с дисконтова норма 4 на сто и да го отсвири защото поемал по-голям риск като предлага по-ниска норма на възвръщаемост. Лихвите в банките сега са такива, че и 4% са много.