Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхват и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

С предлаганите изменения и допълнения се транспонират изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО.

Предвижда се контролните проверки да обхващат:

1.      техническата изправност на превозните средства, като общият брой на първоначалните крайпътни технически проверки през всяка календарна година трябва да е не по-малко от 5% от общия брой на регистрираните в Република България превозни средства от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4;

2.      изработените от водачите работни дни, като не по малко от тридесет на сто от общия брой работни дни се проверяват на пътя, и не по малко от петдесет на сто – в помещенията на предприятията;

3.      наличието на необходимите документи за съответния вид превоз.

 

Въз основа на резултатите от проверките проверяващите ще преценяват дали моторното превозно средство и/или ремаркето следва да бъдат подложени на по-подробна крайпътна техническа проверка. По-подробната техническа проверка ще обхваща елементите, които се считат за необходими и от значение за безопасността на движението, като се взема предвид по-специално изправността на спирачките, гумите, колелата, шасито и вредното въздействие, както и препоръчителните методи, приложими за проверка на тези елементи.

По-подробната техническа проверка ще се извършва чрез подвижна станция за проверка или предназначено за крайпътна проверка съоръжение, или в контролно-технически пункт.

За пътните превозните средства, които се експлоатират от превозвачите и от лицата, извършващи превози за собствена сметка, ще се прилага система за оценка на риска, както е предвидена в проекта на наредба, като се регламентират и елементите на системата за оценка на риска.

Когато при осъществяване на контрол се констатира значителна или опасна неизправност, тя трябва да се отстрани преди превозното средство да се използва отново по пътищата, отворени за обществено ползване

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове се предвижда 14-дневен срок за обществено обсъждане, тъй като има открита процедура за нарушение № 2017/0299 за това, че Република България не е въвела в срок изискванията на Директива 2014/47/ЕС.

 

Лице за контакт:
Румен Таслаков
Началник отдел „Контрол и статистика“ в ГД „Автомобилна инспекция“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 69


Дата на откриване: 23.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари