Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998

С проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Тарифа № 4) се правят следните промени: 1. Част от предлаганите изменения и допълнения в различни раздели на Тарифа № 4 произтичат от промените в Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.), с които притежателите на „Синя карта на ЕС“ и членовете на техните семейства ще могат да получат право на продължително пребиваване в Република България със срок до 4 години; 2. Промените в Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ от Тарифа № 4 се отнасят до това, че някои от таксите, които се заплащат за услуги, извършвани от органите на Министерството на вътрешните работи по този раздел, са преразгледани и обединени, като е образувана нова такса. За други услуги по този раздел от Тарифа № 4 е предвидено да не се заплаща такса; 3. Измененията и допълненията в Раздел VI „Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи“ на Тарифа № 4 са в разпоредбите на чл. 31, 31б, 31в и 31г отнасящи се до такси за услуги по пожарна безопасност и защита на населението. Цели се уеднаквяване на използваната терминология в Тарифа № 4 в съответствие с тази по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за устройство на територията и Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол; 4. С проекта на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4 се предлага създаването на чл. 31ж в Раздел VI „Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи“ на тарифата, в който се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи.


Дата на откриване: 14.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.3.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2018 г. 13:20:31 ч.
Sir Humphrey

Пропусната разпоредба за дубликат на СУМПС

В проекта на изменение на Тарифа 4 е пропуснато да се предвиди такса за издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

  1. Дубликат на СУМПС е документ, който се издава по силата на Закона за движението по пътищата (чл. 151, ал. 9)
  2. § 6а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата гласи: "За издаване на разрешения и други документи по този закон се заплащат такси, определени в тарифи, приети от Министерския съвет по предложения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството или на министъра на здравеопазването."

Двата посочени по-горе законови текста означават, че в Тарифата следва да има разпоредба, която да указва каква такса се събира за издаване на дубликат на СУМПС. В момента такава разпоредба липсва и следователно, ако в момента за издаването на дубликат се събира такса, то тя е незаконна. Предложенията за промени в Тарифата не коригират този съществен пропуск, а би трябвало.

Още едно доказателство, че е необходим изричен текст в Тарифата за дубликат на СУМПС е обстоятелството, че в нея са изрично предвидени такси за дубликати на други документи, издавани от МВР (чл. 1, ал. 5; чл. 21, ал. 4; чл. 26, т. 2; чл. 31, ал. 11; чл. 31а, ал. 4; чл. 31е, т. 2; чл. 57, ал. 2). Тоест, при формулирането на Тарифата е възприет подход за изрично указване на такси за дубликати. Липсата на текст за дубликат на СУМПС би могло да означава единствено, че услугата е безплатна за гражданите....

18 февруари 2018 г. 14:22:18 ч.
Sir Humphrey

Други забележки

1. В § 5 (проект за нов текст на ал. 12 на чл. 25) с цел по-голяма яснота и съответствие с Наредба 8121з-1/2.1.2018 г. текстът "За възстановяване на идентификационен номер от органите на Министерството на вътрешните работи се събира такса 80 лв." да се замени със "За възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство се събира такса 80 лв.". Първо, от предлагания текст не става ясно идентификационен номер на какво се възстановява; второ, подразбира се, че възстановяването на ИН се извършва от органи на МВР, след като таксата фигурира в тарифа на МВР, а не на някое друго ведомство.

 

2. Следва вносителят на проекта да даде допълнителна обосновка за предлаганите в чл. 26, т. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 2 такси и съответствието им с изискването на чл. 2, ал. 2 от  Закона за държавните такси простите такси да се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 

  • Такса от 650 лв. по чл. 26, т. 2 не намира никаква логическа опора, след като за аналогична услуга (транзитни или временни табели с регистрационен номер) по същата тарифа ще се събират максимум 25 лв. Таксата от 650 лв. прилича повече на наказание, че някой се опитва да прави бизнес, отколкото на справедлива такса за обикновена административна услуга;
  • Такса от 5 лв. по чл. 28, ал. 1, т. 2 за всяко ПС е неоправдана. Таксата следва да е 5 лв. независимо от броя на ПС, за които се иска удостоверението. 

 

3. Формулировката на чл. 26, т. 2 е неточна и следва да се промени, като се съобрази със текста на чл. 30, ал 1. от Наредба I-45. Предложение за нова формулировка: "за право на ползване на табели с регистрационен номер на ППС от търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства (временни табели с регистрационен номер)".

 

4. В § 8 да отпадне т. 3, защото е безпредметна. След като дадена информация се публикува на Портала за отворени данни, то се подразбира, че не се събира никаква такса за ползването на тази информация. Чл. 15г на Закона за достъп до обществена информация и издадената на негово основание Наредба, които са нормативно основание за публикуване на данните в Портала, изрично предвиждат свободен, т.е. безплатен достъп.

Отделен в въпросът, че е редно цялата ал. 4 на чл. 28 от Тарифа №4 да отпадне и всички обобщени данни за регистрираните ПС да се публикуват безплатно в Портала.