Обществени консултации

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Проектът на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта е разработен на основание чл. 50, ал. 3, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ).

Методиката определя условията и параметрите за оценка на работодателите по критериите, определени в чл. 50, ал. 3, т. 5 от ППЗНЗ:

  • вид на предприятието, съгласно Закона за малките и средни предприятия,
  • вид на основната дейност;
  • ползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца;
  • изпълнение на задълженията по предходни договори;
  • осигурено трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност.

Проектът определя показатели, въз основа на които се прави оценка по всеки от критериите, и начина на формиране на крайната оценка. Регламентирани са правилата за работа на съветите за сътрудничество към Дирекции „Бюро по труда“ при провеждане на процедурата за оценка, класиране и подбор на работодатели, кандидатствали за финансиране по насърчителни мерки.

Проектът на Методика има за цел да се създадат условия за осигуряване на устойчива и качествена заетост в сектори и икономически дейности, приоритетни за развитието на съответния регион, подкрепа за малките и средни предприятия и насърчаване участието в процедурите на по-широк кръг работодатели.

Срокът за предложения и становища по проекта на Методика е 14 дни с оглед спазване на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1 от ППЗНЗ за обявяване на процедурата за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки не по-късно от три месеца от решението на Министерския съвет за приемане на Националния план за действие по заетостта за съответната година.


Дата на откриване: 13.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари