Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

   

Предлаганите изменения и допълнения засягат наредбата в частта й за таксите за аеронавигационно обслужване.

 

I. Изменения, свързани с приети промени на осреднената базова таксовата единица за аеронавигационно обслужване при прелитане и лихвата за просрочие.

 

Предложение за промени

1.1. В чл. 7, ал. 2 лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 9.88% на 9.74%.

1.2. В чл. 18, ал. 3 стойността на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 26.97 евро на 26.72 евро.

Промените влизат в сила от 01.01.2018 г.

 

            Мотиви

Съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (oбн., ДВ, бр. 77 от 1999 г.) и чл. 22 на наредбата, ежегодно се определят размерите на:

  • осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната;
  • лихвения процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната.

Таксовите единици на всички държави-членки на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) се определят в съответствие с актовете на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (наричани по-долу Принципите) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 391/2013).

В изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 390/2013) е изготвен и представен общ проект на План за ефективност (ПЕ) на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“. Проектът на ПЕ се оценява от независимия Орган за преглед на ефективността (ОПЕ) относно приноса му към изпълнението на целите на Европейската комисия по отношение на целите на системно ниво в четири ключови области на дейността през втория референтен период 2015 - 2019 г. Неразделна част от него са и разходите за предоставяното аеронавигационно обслужване, свързани със зоната на таксуване на Република България.

На 02.03.2015 г. и 15.04.2016 г. са издадени решения на Европейската комисия, с които е обявено, че ПЕ за Втори референтен период в частта му за Република България е в съответствие с целите за ефективност на общоевропейско равнище в ключовите области безопасност, околна среда, разходна ефективност и капацитет.

Същевременно с процеса на одобрение и паралелното развитие на ситуацията, настъпиха съществени промени в заложените допускания във вече одобрения план, поради следните основни причини:

  • наличието на предпоставки за трайно запазване на ситуацията в обслужваното въздушното пространство на Украйна и неизползването му от авиокомпаниите;
  • измененията на оперативните допускания и увеличаване на комплексността на операциите във въздушното пространство в резултат на въвеждането в експлоатация на новото летище на Истанбул.

С оглед на това е представено искане за ревизиране на ПЕ. Преговорният процес, продължил близо две години, е финализиран успешно. За целите на преговорния процес по ревизия на ПЕ са проведени редица двустранни консултации с потребителите на АНО, ЕК и ОПЕ. На 31.03.2017 г. Европейската комисия обяви, че решението за ревизиране на плана е взето с консенсус от Комитета за единно европейско небе. Последното бе публикувано под № 1985/31.10.2017 г. С решение № 2376/15.12.2017 г. е постановено, че преразгледаните цели на Република България за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. са съгласувани с валидните за целия Съюз цели за ключовата за ефективността област „ефективност на разходите“, отнасящи се за втория референтен период.

В централата на Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации през м. юни и ноември 2017 г. с ползвателите на въздушното пространство относно размера на таксата за прелитане на Република България за 2018 г. и предоставянето на АНО през втория референтен период.

Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България и разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.

В разходната база „прелитане” е включена разходната база на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). Същата е изготвена на основание Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (ОВ, L 96 от 2004 г.) (Регламент (ЕО) № 550/2004). Към нея и във връзка с чл. 141а от ЗГВ са включени и разходите във връзка с Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

В резултат на всички консултации, както и с оглед на посочените две решения за изпълнение на Европейската комисия, е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 26.72 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Бюрото за събиране на таксите за аеронавигационно обслужване към Евроконтрол в размер на 0.13 евро.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 391/2013 националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване, таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта националната разходна база се преизчислява в евро като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осреднения месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за м. септември 2017 г. – 1.95529 лв. за 1 евро).

Базовата таксова единица за 2018 г. на Република България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка в нашата страна, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде не повече от 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.

Страните-членки на Евроконтрол решиха също така за 2018 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 9.74% на годишна база.

 

II. Изменения, свързани с промяна на таксовата единица в зоните и районите на летищата на Зона 1 - летище София (LBSF), което подлежи на регулация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 390/2013

 

Предложение за промени

В чл. 19, ал. 3 стойността на осреднената таксова единица за обслужване в зоните и районите на летищата за летище София (LBSF) да се промени от 396.46 лв. на 324.36 лв.

 

Промяната влиза в сила от 01.01.2018 г.

 

Мотиви

 

Определянето на дължимите таксите в зоните и районите на летищата за предоставено и ползвано АНО е посочено в чл. 12 на Регламент (ЕС) № 390/2013 г. В него има препратки към Анекс V, където в резюме таксовата единица се определя като се разделят таксуваемите разходи съгласно ПЕ на прогнозата за обслужените единици.

В разходната база в зоните и районите на летищата е включена разходната база на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от ЗГВ. Същата е изготвена на основание Регламент (ЕО) № 550/2004.

Регламент (ЕС) № 390/2013 г. и Регламент (ЕС) № 391/2013 г. предвиждат изключения от обхвата на прилагането си при определянето на таксите за АНО в зоните и районите на летищата за летища, които имат по-малко от 70,000 движения по прибори, но остават задължителни за прилагане за най-голямото летище като минимум. В Република България на този етап няма летища, които да генерират повече от 70,000 движения по прибори годишно. Тъй като летище София е най-голямото в страната, то попада в регулаторния механизъм на тези два регламента. В този смисъл съобразно действащия ПЕ за Втори референтен период се предвижда промяна на таксовата единица в зоните и районите на летищата само по отношение на летище София (LBSF), която за 2018 г. се определя на 324.36 лв. (165.84 евро).

Предлаганите промени се предлага да влязат в сила от 01.01.2018 г. С оглед това обстоятелство е налице изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове и срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, следва да бъде определен на 14 дни.

 

АНЕКС 1

 


Регламент за изпълнение (ЕС) 391/2013

Член 23

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията

 

Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване се отменя, считано от 1 януари 2015 г.

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави

членки.

Article 23

Repeal of Commission Regulation (EC) No 1794/2006

 

Commission Regulation (EC) No 1794/2006 of 6 December 2006 laying down a common charging scheme for air navigation services shall be repealed with effect from 1 January 2015.

 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Член 12

Изчисляване на терминални такси

 

1. Без да се засяга възможността съгласно член 4, параграф 3 за финансиране на терминалното аеронавигационно обслужване от други приходи, терминалната такса за конкретен полет в конкретна зона за събиране на терминални такси е равна на

произведението от таксовата единица, определена за въпросната зона за събиране на терминални такси, по броя на единиците терминално обслужване за конкретния полет. За целите на събирането на такси, подходът и отлитането се таксуват като еднократно ползване. Единицата, която се отброява, е или пристигането, или отлитането.

 

Article 12

Calculation of terminal charges

 

1. Without prejudice to the possibility pursuant to Article 4(3) of financing terminal air navigation services through other revenues, the terminal charge for a specific flight in a specific terminal charging zone shall be equal to the product of the unit rate established for this terminal charging zone and the terminal service units for that flight. For charging purposes, approach and departure shall count as a single flight. The unit to be counted shall be either the

arriving or the departing flight.

 

 

 

 

2. Таксовата единица и единиците терминално обслужване се изчисляват в съответствие с приложение V.

2. The unit rate and the terminal service units shall be

calculated in accordance with Annex V.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ ТЕРМИНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ И НА ТАКСОВИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА

ТЕРМИНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

1. Изчисляване на единиците терминално обслужване

1.1. Единицата терминално обслужване отговаря на променливата за тегло на съответното въздухоплавателно средство.

 

ANNEX V

CALCULATION OF THE TERMINAL SERVICE UNITS AND UNIT RATES

 

 

 

1. Calculation of terminal service units

1.1. The terminal service unit shall be equal to the weight factor for the aircraft concerned.

 

 

1.2. Променливата за тегло, изразена като число, закръглено до втория знак след десетичната запетая, представлява повдигнатото на степен 0,7 частно от разделянето с петдесет на стойността в тонове на максималното сертифицирано излетно тегло на въздухоплавателното средство, посочено в приложение IV, точка 1.5.

1.2. The weight factor, expressed as a figure taken to two decimal places, shall be the quotient, obtained by dividing by fifty the number of metric tons in the highest maximum certified take-off weight of the aircraft, referred to in Annex IV point 1.5, to the power of 0,7.

 

2. Изчисляване на терминални таксови единици

2.1. Терминалната таксова единица се изчислява преди началото на всяка година от референтния период.

2. Calculation of terminal unit rates

2.1. The terminal unit rate shall be calculated before the beginning of each year of the reference period.

 

2.2. Тя се получава като с прогнозния общ брой единици терминално обслужване за съответната година, както е определено в плана за ефективността, се раздели алгебричната сума от следните елементи:

2.2. It shall be calculated by dividing the forecast number of total terminal service units for the relevant year as defined in the performance plan into the algebraic sum of the following elements:

 

i) установените разходи в номинално изражение за съответната година, както е определено в плана за ефективност,

(i) the determined costs, expressed in nominal terms, of the relevant year as defined in the performance plan;

 

ii) компенсацията на разликата между прогнозната и реалната инфлация, както е посочено в член 7, параграф 1,

(ii) the adjustment of the difference between forecasted and actual inflation as referred to in Article 7(1);

 

iii) възстановяването на разходи за преструктуриране, ако те са одобрени в съответствие с член 7, параграф 4,

(iii) the recovery of restructuring costs, if authorised in accordance with Article 7(4);

 

iv) преносите, произтичащи от прилагането на механизма за поделяне на риска, свързан с въздушното движение, както е посочено в член 13, ако е уместно,

(iv) the carry-overs resulting from the implementation of the traffic risk-sharing mechanism referred to in

Article 13, if applicable;

 

v) преносите от предходния референтен период, произтичащи от прилагането на механизма за поделяне на разходите, както е посочено в член 14,

(v) the carry-overs from the previous reference period resulting from the implementation of the cost sharing

mechanism referred to in Article 14;

vi) бонусите и санкциите, произтичащи от схемите за финансово стимулиране, посочени в член 15;

(vi) bonuses and penalties resulting from the financial incentive schemes referred to in Article 15;

vii) прекомерните или недостатъчните възстановявания, които могат да възникнат в резултат на модулацията на таксите за аеронавигационно обслужване при прилагането на член 16;

(vii) the over-or under-recoveries that may result from the modulation of air navigation charges in application of Article 16;

 

viii) прекомерните или недостатъчните възстановявания в резултат на колебания във въздушното движение;

(viii) the over-or under-recoveries resulting from traffic variations;

 

ix) за първите два референтни периода — прекомерните или недостатъчните възстановявания, понесени от държавите членки до 2014 г. включително;

(ix) for the first two reference periods, the over- or under-recoveries incurred by Member States up to and including the year 2014;

 

x) приспадане на други приходи.

(x) a deduction of other revenue.

Член 1

Предмет и обхват

 

(5) Като спазват разпоредбите на член 1, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент за аеронавигационно обслужване на летища с по-малко от 70 000 въздушни транспортни движения годишно, извършвани по правилата за полети по прибори (ППП).

Държавите членки информират Комисията за това решение.

Article 1

Subject matter and scope

 

5. Subject to Article 1(4) of Implementing Regulation (EU) No 390/2013, Member States may decide not to apply this Regulation to air navigation services provided at airports with fewer than 70 000 IFR air transport movements per year.

 

 

 

Member States shall inform the Commission of that decision.

Член 5

Създаване на зони за събиране на такси

 

5. Дадена зона за събиране на терминални такси може да бъде променена в рамките на един референтен период. В този случай държавите членки:

Article 5

Establishment of charging zones

 

5. A terminal charging zone may be modified in the course of a reference period. In that case, Member States shall:

 

а) предоставят на Комисията информация за съответните разходи и данни за въздушното движение, за да може тя да възпроизведе последователни серии от данни за разходите и въздушното движение, които отразяват ситуацията преди и след промяната, и да изпълни своите задачи за наблюдение на ефективността в съответствие с член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013;

(a) provide the Commission with the relevant cost and traffic data in order to allow it to rebuild consistent cost and traffic data series reflecting the situation before and after the change occurs, and carry out its performance monitoring tasks in accordance with Article 18 of Implementing Regulation (EU) No 390/2013;

 

б) се консултират с представители на ползватели на въздушното пространство, и докладват техните коментари на Комисията;

(b) consult airspace users’ representatives and report their comments to the Commission;

 

в) предоставят на Комисията оценка на въздействието на промените върху целите относно ефективността на разходите за терминално аеронавигационно обслужване, и посочват как ще извършват наблюдение на ефективността през останалата част от референтния период.

(c) provide the Commission with an assessment of the impact of the changes on the terminal air navigation services cost-efficiency targets and performance monitoring and indicate how it shall carry out the performance monitoring during the rest of the reference period.

 

 


Регламент за изпълнение (ЕС) 390/2013

Член 1

Предмет и обхват

 

3. Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент към терминалното аеронавигационно обслужване, предоставяно на някои или на всички техни летища с по-малко от 70 000 движения на търговски въздушен транспорт за година по правилата за полети по прибори. Те информират Комисията за това.

4. Когато нито едно от летищата в дадена държава членка не достига прага от 70 000 движения на търговски въздушен транспорт за година по правилата за полети по прибори, настоящият регламент се прилага поне към летището с най-много движения на търговски въздушен транспорт по правилата за полети по прибори.

Article 1

Subject matter and scope

 

3. Without prejudice to paragraph 4, Member States may decide not to apply this Regulation to terminal air navigation services provided at some or all of their airports with fewer than 70 000 IFR air transport movements per year. They shall inform the Commission accordingly.

 

 

4. Where none of the airports in a Member State reaches the threshold of 70 000 IFR air transport movements per year, this Regulation shall apply as a minimum to the airport with the highest number of IFR air transport movements.

Лица за контакт:
Витан Тодоров
Финансов директор и главен счетоводител на ДП „Ръководство на въздушното движение“
Тел.: 02 937 1502
E-mail:  vitan.todorov@bulatsa.com
 


Дата на откриване: 8.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари