Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

          Предложението за приемане на приложения акт произтича от необходимостта да бъде допълнено Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) - Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях.

          То е свързано с включване в списъка на „Рибни ресурси” ЕООД, гр. Созопол  - търговско дружество, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието и храните. Считаме, че дружеството не следва да бъде обект на приватизация по следните причини: „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол е образувано с Решение № 648 от 21 юли 2009 г. на Министерският съвет с предмет на дейност: пристанищни дейности, свързани с корабоплаването, както и други дейности, които не са забранени от закона. В  капитала на дружеството като непарична вноска е внесен имот, представляващ „Пристанище Созопол” в гр. Созопол, което е вписано в регистъра на пристанищата в Република България като рибарско пристанище и реално функционира като такова от м. май 2010 г.

Основна задача на дружеството е регистрирането на пристанища като рибарски пристанища, модернизирането и функционирането им като рибарски пристанища от европейски тип, в съответствие с държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите. Тези пристанища са съществен компонент в цялостния процес на риболовната дейност и от важност за работната заетост в сектор „Рибарство”. Основна част от улова на българския флот е в Черно море (около 90 %), а риболовният флот е основно съсредоточен в Бургас, Варна и Созопол. Съгласно Националния стратегически план и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. основните пристанища, които се ползват от рибарите за разтоварване на уловите са в Созопол, Балчик, Бургас, Варна и Несебър.

Изпълнението на ОПРСР 2007-2013 г. и по-конкретно на Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” ще даде възможност за укрепване пристанищната инфраструктура в Република България, с цел осигуряване на доходна и конкурентноспособна риболовна индустрия в дългосрочен план. Като еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала, „Рибни ресурси” ЕООД ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по посочената мярка.

 Предприети са действия по апортиране в капитала на „Рибни ресурси” ЕООД на недвижими имоти, които са подходящи за изграждането и регистрирането на още две рибарски пристанища на територията на регион Варна – Варна и Балчик, чрез което ще се покрият поне минимално нуждите на този важен бранш в северната част на Българското Черноморие.

Изграждането и функционирането на рибарски пристанища от европейски тип е в съответствие с държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите и е от голяма важност за повишаване конкурентноспособността на риболовната индустрия, в частност на морския риболов.  

            Сектор „Рибарство има значителна роля в земеделието на Република България и в националната икономика като цяло. От държавна гледна точка, укрепването на пристанищната инфраструктура ще насърчи изграждането на стабилна, доходна и конкурентноспособна риболовна индустрия в дългосрочен план, запазване и повишаване на заетостта в сектор “Рибарство”, както и увеличаване на приходите от рибарство и аквакултури и съпътстващите ги дейности. Ще се даде ясен знак на всички заинтересовани лица за ангажираността на Правителството на Република България за изпълнение на Общата политика в областта на рибарството и аквакултурите в Република България.

            Поради изложеното, „Рибни ресурси” ЕООД може да се определи като дружество, чиято дейност има стратегически характер по отношение специфичния пазар на подобен тип пристанищни услуги в съответствие с държавната политика в сектор „Рибарство”.      

 


Дата на откриване: 11.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари