Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 Причините, налагащи изменението и допълнението на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали, са:

1.На основание чл.310, ал.5 и чл.311 от Закона за предучилищното и училищното образование в сила от  01.08.2016г. се наложи промяна на наименованията на детските градини, ОДК,  Астрономическа обсерватория, Комплекс ученически общежития „Родопи”.  С Решение № 130 от 20.05.23016г. на Общински съвет Кърджали се преименуваха в Центрове за подкрепа на личностното развитие, а с Решение № 207 от 14.07. 2016г. на Общински съвет Кърджали и Заповед на Кмета на Общината, целодневните детски градини и обединени детски заведения се преименуваха  в Детски градини.

         2.След протест на Окръжна прокуратура- Кърджали, Административният  съд отмени таксите за регистрация на читатели в регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”. Съдът приема, че регистрацията на читатели не може да се причисли към нито една от специализираните библиотечни услуги, поради което за регистрация не  следва да се определя такса. 

       3. На основание чл.22, ал.1,2,3,4,5 и 6 и чл.31, ал.1 от Наредба №Н4- от 08.10.2013г. за условията и реда за представяне на Културните ценности- „за индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се издават входни билети”.

       4.Във  връзка с Решение 113 от 27.07.2017г. на Административен съд Кърджали за неспазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове се изисква промяна в чл.85  от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.

        5.Определянето на цена за вход на Открит плувен басейн „Арпезос – гр. Кърджали“ е свързано с анализа на направените разходи за функциониране на обекта през 2014 г. По данни от счетоводната система на община Кърджали за периода от 2014 г. до 2016 г. . община Кърджали е извършила следните разходи:

 

 

Разходи за Открит плувен басейн „Арпезос”

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1. Заплати и осигуровки на персонала

49371 лв.

52710 лв.

58270 лв.

2. Ремонтни дейности:

 

 

 

-          Закупуване на хлорокаучукова боя

 

2086 лв.

3900 лв.

-          Освежаване и боядисване и ремонт космоловит,  ел. двигател

2230 лв.

1798 лв.

427 лв.

-          Ремонт на детски басейн

35464 лв.

 

 

-          Направа, доставка, монтаж на метални трибуни

68315 лв.

 

 

3. Издръжка на базата – ток, вода

24715 лв.

55509 лв.

32857 лв.

4. Дезинфектанти

13874 лв.

15535 лв.

10699 лв.

5. Разходи за консумативи – закупуване на шезлоги и чадъри

 

 

1600 лв.

6. Оборудване на лекарски кабинет

380 лв.

130 лв.

300 лв.

7. РЗИ - проби

760 лв.

760 лв.

980 лв.

Всичко

195109 лв.

128528 лв.

109033 лв.

 

По данни от счетоводната система на община Кърджали за периода от 2014 г. до 2016 г. . община Кърджали е са постъпили следните приходи:

Приходи от  Открит плувен басейн „Арпезос”

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1. Билети и карти

24379,50 лв.

32736,50 лв.

47227,50 лв.

2. Програма „Научи се да плуваш”

7830 лв.

3370 лв.

3800 лв.

3. Такса – клубове по водна топка

780 лв.

2340 лв.

2340 лв.

Всичко:

32989,50 лв.

38446,50 лв.

53367,50 лв.

         От горепосочените таблици е видно, че приходите не покриват дори 50% от направените разходи през годините.

Открит плувен басейн „Арпезос”

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1. Разходи

195109 лв.

128528 лв.

109033 лв.

2. Приходи

32989,50 лв.

38446,50 лв.

53367,50 лв.

3. Разлика

162119,50 лв.

90081,50 лв.

55665,50 лв.

4. Процентно съотношение приходи - разходи

17%

30%

49%

Цените за ползване на Открит плувен басейн „Арпезос” гр. Кърджали не са актуализирани от 2010 г. и не непроменяни от приетата с Решение  №77/31.05.2010 г. на ОбС - Кърджали  Наредба  за определянето и администрирането на местните, такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали Въведените цени за вход ще доведе до приход в общинския бюджет на около 55 000 лв., изчислени по брой посетители за 2016 г. като по този начин ще се обезпечи  на 50% разходната част за функционирането на обекта.

6.Откриването за закритият плувен басейн налага определяне на цени на услугите, които се предлагат.Съгласно ЗМДТ за всички услуги, предоставяни от общината, общинският съвет определя цена, въз основа на необходимите материално-технически  и административни разходи по предоставянето на услугата и при спазването на следните принципи:възстановяване на разходите по предоставянето на услугите;създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на качеството им;постигане на по-голяма справедливост.

     Закрит плувен басейн „Арпезос”

възнаграждения

 

Общо

1. Разходи

150 000лв.

 

150 000 лв.

2  Горива

 

 

   90000лв

3. Препарати

 

 

  30 000лв

4.Приходи

 

 

 20 000лв.

 

При формирането на цените за предоставяните услуги водещи са действащите към момента тарифи на останалите плувни басейни на територията на Община Кърджали. Освен това цените са съобразени и със статусите на представители от различни социални групи. Определени са единични цени, които са съобразени с възрастта, образованието и социалния статус на потребителите. За плувния басейн има предвидени абонаментни карти на достъпни цени, които от своя страна ще дават възможност за ползване от по-голям брой посетители.

        Следва да се отбележи, че всички цени на услуги са разработени при съобразяване разходваните средства за обезпечаване на предоставянето им, като се цели цените да покриват 50% себестойността на услугата и разходите по извършването й.

Предлаганите промени на цените на услуги са определени при спазване на горепосочените принципи и гарантиране на целесъобразността при предоставянето им.

2. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

-             целесъобразност;

-             справедливост;

-             повишаване качеството на услугите;

-             Актуализация на цените на предлаганите услуги в спортната база на Община Кърджали, с цел осигуряване издръжка на базата и обслужващия персонал.

-             Запазване на баланса между приходната и разходната част на общинския бюджет и създаване на възможност за рационално оперативно управление на събраните приходи и законосъобразно финансиране на бюджетните дейности при недостиг на средства.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на предлаганата Наредба  изисква заплащане на такса и цена за услугите от потребителите на услуги.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

Свързани със заложените цели и принципи.

Актуализиране на цените на услугите в съответствие с повишените цени на консумативите за ел.енергия, вода, препарати и заплати на заетите лица в Открит плувен басейн „Арпезос” гр. Кърджали, както и в резултат на предлаганите по-добри условия в същата.

Приходите от входните такси ще допринесат за покриване на част от разходите за издръжка на спортната база, с цел да не се утежнява бюджета на Община Кърджали.

Създаване на предпоставки за гъвкави механизми при разходването на средствата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Административнопроцесуалния кодекс,  поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните Закони с правото на Европейския съюз.


Дата на откриване: 26.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 26.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари