Обществени консултации

Наредба за изменения в Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община Кърджали

І. Причини,  налагащи   приемането  на изменения в Наредбата:

                  

·        Допуснати технически грешки при приемане на Наредбата с Решение №202 от Протокол №10 от 11.12.2013 г. и изменения приети с Решение № 211 от Протокол № 10 от 16.11.2017 г.

 

         ІІ. Цели, които  се поставят:

 

·        Отстраняване на грешки при номериране на членове, алинеи и точки  в текстове от наредбата, които пораждат спорове.

 

         ІІІ. Очаквани  резултати:

 

·        Постигане на яснота при прилагане на текстове от Наредбата.

 

         ІV. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на   новата   уредба:

 

·        За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

 

         V. Анализ на съответствие с правото на ЕС. 


         Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно  самоуправление. 

         Доколкото настоящия проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".


Дата на откриване: 25.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 24.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари