Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е разработен след постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение. Мотивите за въвеждане на изключение от процедурата по чл. 65 от Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. по отношение на национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение, произлизат от съкратените срокове и облекчените процедури, които се прилагат за такива обекти по реда на други закони. Предложението е структурирано в преходна  норма, изрично регламентираща облекчена процедура по съгласуване на проекта на ПУП за национален обект, обект с национално значение, общински обект с първостепенно значение и за обект, финансиран изцяло или частично от фондове на Европейския съюз. Преходната норма ще се прилага в случаите, в които подробен устройствен план е допуснат за изработване до 20.12.2017 г.

С предложеното изменение на чл. 23, ал.12 от наредбата ще отпадне противоречието с установения разрешителен режим за използване на кинематични методи чрез използване на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за координиране на точки от РГО, съгласно Инструкцията № РД - 02 - 20 - 25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС. С изменението на чл. 40, ал. 4 се определя „първият надземен етаж“ се привежда в съответствие с § 5, т. 50 от Закона за устройство на територията.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. се отстранява допусната грешка в изписването на текст в чл. 73, ал. 5, т. 1 и пропуск при одобряване на част от Приложение № 7 - Форма 1, която е неразделна негова част. В допълнителните разпоредби е предложена легална дефиниция на  понятието „форсмажорни обстоятелства”; дефиниране на форсмажорните обстоятелства като препятстващи извършването на геодезически измервания; въвеждане на ред и условия, при които се счита, че биха настъпили компенсационни събития за извършване на геодезически измервания. Новото предложение, отразено като чл. 43а в § 3 от проекта на наредба, ще създаде яснота и възможност за уреждане на договорните отношения между АГКК и изпълнителите на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър, относно сроковете за изпълнение на дейностите, част от които са геодезическите измервания. Параграф 1 от Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. е допълнен с т. 18, в която е дадено определение за форсмажорни обстоятелства


Дата на откриване: 23.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 февруари 2018 г. 14:58:49 ч.
Ani_ILIEVA

Предложение за промени в Наредба РД-02-20-5/15.12.2016

Напълно подкрепям вариант 2 в частта “В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:

“Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно 
верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.” Оказва се, че превратното тълкуване на чл.65 е станало като норма в СГКК, независимо в кой областен град. Дано тези промени бъдат приети, за да се облекчи процедурата за съгласуване на ПУП-ПРЗ за един или повече от 1 квартал! Това съгласуване е почти невъзможно в райони с изключително циганско население, където всеки циганин е "създавал" кадастър по никакви норми, особено в чужди - частни или общински имоти.Случаите не са единични, затова дано предложението на Камарата на геодезистите се приеме.Изцяло подкрепям съгласуването да е САМО и ИЗРИЧНО за верност и актуалност на кадастралната основа, какъвто е реалният му смисъл. ДА ОТПАДНЕ разпоредбата на ал.2 на същия член.