Обществени консултации

Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. В тази връзка Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират съответните промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, се предлагат промени в Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари.

Предвижда се отмяна на изискванията за представяне на свидетелства за съдимост в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Във връзка със съдебния статус на физическите лица, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост. За лицата с чисто съдебно минало ще отпадне необходимостта от представяне на свидетелство за съдимост. Електронните служебни свидетелства за съдимост предстои да бъдат въведени след приемането на съответните изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите, организацията и дейността на бюрата за съдимост. Предвид това, в настоящия проект е указано изрично, че промените влизат в сила от 1 март 2018 г.

Освен това, е планирано премахване на изискването за представяне на документ за тежест върху имот, като информацията ще се получава по служебен път от имотния регистър, воден в Агенцията по вписванията.

 

Лица за контакти:
Женета Рогова
Началник на отдел "ПДТСЕУ" дирекция "Правна"
МТИТС
Тел.: 02/9409475
Е-mail: jrogova@mtitc.government.bg

Светлана Стилиянова
Гл. експерт в отдел "ПДТСЕУ" дирекция "Правна
МТИТС
Тел.: 02/9409545
Е-mail sstiliyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари