Обществени консултации

Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. В тази връзка Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират съответните промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, се предлагат промени в Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Предвижда се отмяна на изискванията за представяне на свидетелства за съдимост в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Във връзка със съдебния статус на физическите лица, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост. За лицата с чисто съдебно минало ще отпадне необходимостта от представяне на свидетелство за съдимост. Електронните служебни свидетелства за съдимост предстои да бъдат въведени след приемането на съответните изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите, организацията и дейността на бюрата за съдимост. Предвид това, в настоящия проект е указано изрично, че промените влизат в сила от 1 март 2018 г.

Данни за регистрацията на автомобилите ще бъдат получавани служебно от Министерството на вътрешните работи, в което ведомство се води регистър на пътните превозни средства. В тази връзка отпада изискването за прилагане на свидетелство за регистрация.

Освен това в Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари се предлага да бъде отменено задължението за представяне на протокол за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе, тъй като Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има достъп до съответните данни, необходими за издаването на удостоверение за одобрение на пътно превозно средство.

 

Лица за контакти:
Женета Рогова
Началник на отдел "ПДТСЕУ" дирекция "Правна"
МТИТС
Тел.: 02/9409475
Е-mail: jrogova@mtitc.government.bg

Светлана Стилиянова
Гл. експерт в отдел "ПДТСЕУ" дирекция "Правна
МТИТС
Тел.: 02/9409545
Е-mail sstiliyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари