Обществени консултации

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат

1. Причините, които налагат приемане на нова наредба: Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат е приета през 2008 г. и е изменяна и допълвана многократно. Решението за изработване на изцяло нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които се съдържат в закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона. Друга причина е привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от Общината с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация. По този начин се постига изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата за Административния регистър и хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички общински администрации в страната, което пък е предпоставка за въвеждане на електронното управление. След извършен анализ административните услуги, обявени от Община Карнобат, са приведени в съответствие с Регистъра на услугите, чрез уеднаквяване на наименованията и съдържанието и добавяне или премахване на услуги, съобразно дейностите, извършвани от администрацията. Като се има предвид практиката и структурата в Община Карнобат, е разписан редът и срокът на събиране на таксите и цените на услуги; редът, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса; редът за освобождаване на отделни категории лица- изцяло или частично- от заплащане на отделни видове такси. В сега действащата наредба видовете услуги, за които се заплащат такси, както и тези, за които е определена цена на услуга или предоставяно право и техният размер са подробно изброени в 2 /две/ приложения. В проекта на нова наредба видовете услуги, за които се заплащат такси, както и тези, за които е определена цена на услуга или предоставяно право и техният размер, са подробно систематизирани в 13/тринадесет/ приложения. Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата. В по-голямата си част стойностите на услугите са запазват. Друга част за завишени, поради промените в икономическата обстановка, адекватността на предлаганите услуги със сходен вид услуги, обхвата на работата и необходимото време за изпълнение по съответното административно производство. При определяне на цените на предлаганите услуги са взети под внимание следните фактори: - времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, удостоверение или административен акт; - служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация; - ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за служителите; - използваните консумативи в процеса на изпълнение на конкретната задача. В повечето случаи, всяка услуга се разпределя за подготовка и проучване със съответните указания от специалист, който след подготовка на изходната документация предлага своето решение на ресорния си ръководител, който след запознаване с документацията предлага оформяне на окончателния документ или административен акт. Част от преписките се внасят за разглеждане от експертни съвети или комисии, назначени със заповеди на кмета в съответствие с конкретен закон. При тази организация на работа документацията преминава за обработка през няколко служители или през комисии, с различен брой участници, средно по 3-4 часа за отделна преписка. За част от административните актове и решения на комисии, които се изготвят в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗСПЗЗ,ЗОП и др. , се изискват обявявания по реда на АПК, изготвяне на допълнителна документация за получаване на съгласувателни становища от съответните териториални и държавни администрации, които изискват допълнителен времеви и човешки ресурс, свързан с обработка на множество документация и използване на голямо количество консумативи. За изготвянето на всеки документ се влага работно време, което - отнесено към работната заплата на експерти и специалисти- надхвърля определената стойност на услугата. При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер. 2. Цели. Проектът за нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги, както и тяхното по-добро систематическо подреждане. Проектът на Наредба цели актуализация и уеднаквяване на услугите, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация с обявените от Община Карнобат административни услуги в услуга на гражданите и представителите на бизнеса. Също така се внася ясен регламент относно реда и отговорните лица, които определят и събират съответните такси и цени на услуги и предоставени права. 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на сега действащата наредба. 4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива. С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква: подобряване качеството на обслужване на гражданите и представителите на бизнеса от Община Карнобат и страната и регулиране законосъобразното прилагане на Закона за местните данъци и такси в Община Карнобат; осъществяване на по-високи резултати и по-висок контрол върху администрирането на цените на услугите на територията на общината; постигане на по-висок ръст на приходите и разширяване обхвата на услугите, които Община Карнобат предоставя на граждани и представители на бизнеса; наличие на ясни правила за предоставяне на услугите и събиране на таксите, което да улесни гражданите на Община Карнобат и да осигури и по-ефективно изпълнение на приходната част на общинския бюджет. 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз Предлаганият проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 вр. с чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси, както и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс. Проектът е съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.


Дата на откриване: 10.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 24.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари