Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 1 от 2017 г.)

Проектонаредбата е изготвена във връзка с постъпили предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради. Възникналите през последните години пожари в редица европейски държави, характеризиращи се с бързо разпространение на горенето по фасадите на сградите, както и липсата на европейски метод за оценка на пожарните характеристики на фасади, налагат изменение и допълнение на наредбата, с цел повишаване на безопасността на сградите, в съответствие с най-добрите европейски практики. Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради. За по-голяма яснота са разработени фигури, на които е показан начина на изпълнение на заложените технически решения. Целта на измененията и допълненията е повишаване на пожарната безопасност на сградите при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, в съответствие с най-добрите европейски практики.


Дата на откриване: 5.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари