Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на к

С Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител (РМС № 496 от 2017 г.) е възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В изпълнение на РМС № 496 от 2017 г. е необходимо да се направи промяна в Наредба № Із-2539 от 2012 г., като се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител - документи за единен идентификационен код, копие на свидетелство за управление на МПС и свидетелство за съдимост. В края на 2017 г. са приети изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ДВ бр. 77 от 26 от септември 2017 г. и бр. 97 от 5 декември 2017 г.). От тук произтича необходимостта Наредба № Із-2539 от 2012 г. да бъде синхронизирана с действащите разпоредби на Закона за движението по пътищата. Променя се част от наименованието на наредбата, като думите „първоначалния максимален размер на контролните точки“ се заменят с „максималния размер на контролните точки“. В чл. 6 се създават 3 нови хипотези за отнемане на контролни точки. В чл. 8, 10 и 15 се създава възможност за служебно извършване на проверка в Автоматизираната информационна система на Министерството на вътрешните работи и в Автоматизираната информационна система на Министерство на правосъдието дали преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС, отговорят на изискванията на Наредба № Із-2539 от 2012 г. Във връзка с това ще отпадне задължението за тях да удостоверяват тези обстоятелства с представянето на официален удостоверителен документ. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба № Із-2539 от 2012 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и становища.


Дата на откриване: 5.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2018 г. 14:57:51 ч.
Sir Humphrey

Предложения и забележки

 

1. В параграф 3 (чл. 2, ал. 2 и 3) думата "притежателят" да се замени с "титулярят" или аналогичен термин.


Мотиви:
Съгласно чл. 2 на Закона за българските лични документи те са собственост на държавата, а СУМПС е български личен документ (чл. 1, ал. 5, т. 2 от ЗБЛД). Следователно притежателят на СУМПС е държавата. Същевременно чл. 2, ал. 2 и 3 от предлагания текст на наредба очевидно визират правоспособното физическо лице, на което е издадено СУМПС. Ето защо терминът "притежателят" следва да бъде заменен с друг, който да означава "правоспособно физическо лице, на което е издадено СУМПС".
 
 
 
2. От параграф 3 (чл. 2, ал. 7, т. 1) да отпаднат думите ", което удостоверява със съответните платежни документи" поради необосновано увеличаване на административната тежест върху гражданите.


Мотиви:
В мотивите към проекта на наредба е прокламиран стремеж за намаляване на административната тежест, което наистина се постига с параграф 6 и параграф 9, т. 1. За сметка на това обаче, се въвежда нова административна тежест под формата на изискване към гражданите за представяне на платежни документи за доказателство за изпълнени задължения по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП. Реално това означава всяко физическо лице, правоспособно да управлява МПС, да пази всички документи за платени свои глоби, защото всяко такова лице потенциално може да изпадне в необходимост да си възстановява контролни точки. Същевременно, изпадането в такава необходимост е едно бъдещо несигурно събитие за всеки шофьор.


Правилният подход е "Пътна полиция" във всеки един момент да разполага с коректна информация за платените или неплатените задължения на всяко лице, правоспособно да управлява МПС, и да разчита на тази информация, а не да задължава гражданите да си пазят бележките и да ги носят при възстановяване на точките.


Освен това, не е ясно какво точно се разбира под "съответен платежен документ" когато глобата е платена през Портала за електронни административни услуги на МВР.
 
 
 
3. В параграфи 7, 8 и 9 след думата "изписва" да се добави думата "длъжност,"


Мотиви:
Физическите лица - служители на МВР, които ще извършват проверките по параграфи 7, 8 и 9, ще заверяват с подписа си резултатите от справките в своето служебно качество, а не в качестото си на физически лица. Служебното им качесто се изразява посредством длъжността, която заемат. Следователно е необходимо към останалите реквизити на заверката да се добави и длъжността.

 

13 януари 2018 г. 10:56:05 ч.
С.С.

Забележки

В мотивите към предложеният проект за промяна липсва анализ на действащата до момента Наредба и причините за промяната, както и ясен и точен критерий за определянето на степента на нарушението и оттам размерът на отнеманите контролни точки за него.

Предложението за въвеждането на размер на контролни точки, различен за ПРАВОСПОСОБНИ водачи, което е удостоверено с издаването на на Свидетелство от МВР, от една страна е шизофренично, а от друга дискриминационно спрямо тях. В мотивите на наредбата не е ясно обяснено каква е разликата между водач със стаж от 5 години, който управлява автомобила си по два пъти в годината с тази с водач със стаж до две години, който управлява автомобила си ежедневно. Продължението на КАЗУСНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, претворено в поредна промяна на наредба, свързана с безопасността на движението, не въвежда устойчивост на добра практика, а по-скоро показва безсилие и липса на мисъл.

Като пример мога да посоча отнемането на контролни точки за движение в противоположна посока по скоростен път или магистрала. Преди да влезе в тази противоположна посока, водачът ще наруши поне ДВА знака, които са разположени на пътното платно, за които също е предвидено отнемане на контролни точки. Контролният орган ще отнеме точки за тяхното нарушение или за шофирането в противоположна посока?