Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите

            С приемането на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) бяха извършени съществени промени в нормативната уредба на горския сектор. С извършеното преструктуриране на сектора, от една страна, се обособи държавна горска администрация с контролни функции и обществени функции, в лицето на Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, а от друга - държавни горски предприятия, които да осъществяват стопанската дейност в отрасъла. По този начин отпадна възможността ИАГ и нейните структури да участват пряко и косвено в управлението на държавните предприятия в горския отрасъл, като функциите, които ще осъществяват върху всички собственици на горски територии, са само контролни. Преразпределянето на функциите между агенцията и Министерство на земеделието и храните наложи необходимостта от приемането на изцяло нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по горите. Общата администрация е структурирана в две дирекции „Финансово-стопански дейности” и „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”. Специализираната администрация се състои от четири дирекции - „Инвентаризация и промени в горските територии”, „Гори и лесовъдски дейности”, „Опазване на горите и лов” и Горска политика и и международни дейности”, както и звено „Вътрешен одит”.

С приемането на предлаганите промени общата численост на Изпълнителна агенция по горите ще се редуцира от 179 на 145, а числеността на нейните структури и специализирани териториални звена ще се промени от 2199 на 1846 щатни бройки.

С влизането в сила на Закона за горите, се създадоха 6 държавни горски предприятия, чийто основни функции са свързани с изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост и изпълнението на ловностопанските планове в държавните горски и държавните ловни стопанства.

Новите правомощия на министъра на земеделието и храните като орган на управление на тези предприятия налагат изменение в Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните. С преходни и заключителни разпоредби на проекта на постановление в раздела за специализираната администрация на министерството се създава дирекция „Горска икономика и държавни горски предприятия”, която да подпомага министъра на земеделието и храните при изпълнение на правомощията му по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, свързани с:

·        осъществяване на държавната политика в областта на лова и на горите;

·        упражняване правата на собственост като орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите.  

Създаването на новата дирекция ще се отрази върху числеността на специализираната администрация на министерството, респ. на общата численост на персонала.

В резултат на приемането на предлаганото постановление, промените в Изпълнителната агенция по горите и на създаването на новата дирекция в Министерство на земеделието и храните, числеността на администрацията като цяло ще се намали с 357 щатни бройки.   

 


Дата на откриване: 21.4.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари