Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Основната промяна в Наредбата е свързана със създаването на чл. 35б, с който се въвежда електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) като средство за постигане на служебен обмен на данните, необходими за издаване на свидетелство за съдимост, и премахване на изискването граждани да представят документа пред администрации на органите на изпълнителната власт. По-съществените положения са: 1. ЕССС ще се издава по заявление от централните и териториалните органи на изпълнителната власт чрез длъжностни лица, оправомощени да получават достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус; 2. ЕССС ще може да се издава единствено по отношение на лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от Наказателния кодекс. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост ще се издава по общо установения ред; 3. Министерството на правосъдието ще бъде компетентно да издава ЕССС след подаване на заявление по образец по електронен път; 4. Заявлението ще се подава чрез попълване на електронна форма, достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя ще се извършва с квалифициран електронен подпис; 5. Предвижда се кратък срок за издаване на ЕССС, който е не по-късно от три работни дни. Държавна такса няма да се дължи. 6. Както и за свидетелството за съдимост на хартиен носител и електронното свидетелство за съдимост, така и за ЕССС срокът на валидност е шест месеца от датата на издаването му.


Дата на откриване: 3.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 януари 2018 г. 22:56:26 ч.
bozho

Предложения за изменения и допълнения

Предлагам следните изменения и допълнения:

1. В чл. 35, ал. 7 накрая да се добави "по реда на Закона за електронното управление". Това предполага съответния контрол на достъпа, идентификация, електронен времеви печат, одитна следа и стандартни протоколи.

2. В чл. 35б, ал.4 думите "като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис" да се заменяет "като идентификацията на заявителя се извършва по реда на Закона за елкетронното управление" - в момента подзаконодатеа уредба към ЗЕУ допуска идентификация с КЕП, като това трябва да бъде постепенно заменено с националната схема за електронната идентификация, когато тя започне да оперира.

3. В чл. 35б, ал. 5 няма смисъл от транслитерация - това само ще затрудни длъжностните лица и ще създаде предпоставки за грешки. ЕГН е напълно достатъчно.

4. В чл. 35б, ал. 9. думите "електронен подпис" да се заменят с "(квалифициран) електронен печат съгласно Регламент (ЕС) 910/2014" - електронните подписи са на физически лица, а печатите - на организации, съответно или (К)ЕП на министъра, или с печат на министерството.

5. В чл. 35б, ал. 12 - безсрочното съхраняване не е добра практика и КЗЛД често са резервирани по темата. Би следвало да се съхраняват до определен период след смъртта на лицето.

05 януари 2018 г. 17:05:06 ч.
Ivana

Предложение за изменение и допълнение

В чл. 35, ал. 7 да се добави „Ако лицето, което иска свидетелството за съдимост, не е вписано в регистъра на населението съгласно Закона за гражданската регистрация, същото представя със заявлението, в оригинал или нотариално заверено копие документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите му“ или „Ако лицето, което иска свидетелството за съдимост, не е вписано в регистъра на населението съгласно Закона за гражданската регистрация, данните за родителите му се вписват в свидетелството за съдимост въз основа на посочените в заявлението“.

Мотиви: Свидетелства за съдимост на чужденци се издават от Централно бюро Съдимост. Съгласно чл. 3, ал. 2 на Закона за гражданската регистрация в регистъра на населението се вписват всички български граждани, чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; получилите статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България. Чужденци с право за краткосрочно и продължително пребиваване не се вписват в регистъра на населението, съответно данни за тях не могат да се проверят служебно, а е възможно да заявят издаване на свидетелство за съдимост.  Следва да се направи допълнение в ал. 7 в тази посока, за да не се стигне до абсурдни ситуации, в които да не може да бъде издадено свидетелство на такива лица.

 

 

 

 

15 януари 2018 г. 09:10:20 ч.
Irina Mateva

Не следва ли да се удостовери съгласието на лицата?

С оглед характера на предлаганите промени в досегашната уредба и изцяло "служебния" характер на  комуникацията между органа, поискал издаването на ЕССС и МП, както и с оглед практическата невъзможност МП да проверява законосъобразността и основателността на огромното количество заявления,  които се очаква да постъпят от съответните органи, считам за необходимо да се предвиди механизъм, който да гарантира на гражданите, че достъп до тази безспорно чувствителна за тях информация ще може да бъде осъществяван само с тяхно знание и тяхно съгласие.Един от възможните варианти е при подаването на заявлението за издаване на ЕССС, като задължително приложение, да се прибавя и сканиран документ /декларация/, удостоверяващ съгласието на съответното лице и основанието за издаване на ЕССС, за което то дава такова съгласие.Няма да е излишно да се помисли и за въвеждане на механизъм за проверка, която да може да се иницира от самите граждани: например по тяхно заявление, МП да има задължение  да удостовери правени ли са искания за издаване на ЕССС за съответното лице, кога, по чие заявление, на какво основание.С уважение: Ирина Матева-Кънчева, адвокат