Обществени консултации

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията

Предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г. ) и в Наредбата за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г.).,във връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Предложения и становища по проекта на ПМС можете да подадете до 04.02.2018 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.


Дата на откриване: 4.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2018 г. 17:51:42 ч.
ПетроваМ

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения

Какъв ще бъде размерът на таксите при издаване на:

-         лицензия за експлоатация и техническа ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий;

-         лицензия за производство на потребителски продукти, включително медицински изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества;

-         разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения;

-         разрешение за възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества.

Предвижда ли се такса за разглеждане на подадените заявления в тези случаи?