Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

В изпълнение на разпоредбите на чл.141, ал.7 от  Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ) и във връзка с чл. 25 и чл. 37, буква "к" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, през 2005 година министърът на транспорта, министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи издадоха Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие (обн.,ДВ, бр. 5 от 2006 г.)

С предлаганите понастоящем промени в нормативния акт се цели запазване на пълното съответствие на действащата наредба с Приложение № 12 към Конвенцията на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).         

Предлаганите промени са продиктувани от факта, че е необходимо да се разпишат и задълженията на създадения на основание чл. 141, ал. 4 от ЗГВ и във връзка с ПМС № 321 от  2015 година Координационен център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП), като част от Съвместният координационен център за авиационно и морско търсене и спасяване (СКЦАМТС) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Промените описват структурите и звената, които могат да вземат участие в евентуални операции по търсене и спасяване и създават разпоредби, позволяващи по-нататъшно регламентиране на реда, условията и начина за взаимодействие между заинтересованите, вкл. и провеждане на операциите по спасяване в случаите на прерастване на авиационното събитие в бедствие.

За постигане и поддържане на ефективност на силите и средствата при провеждане на операциите по търсене и/или спасяване при авиационни произшествия, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) с отделни структури и/или звена, ще разработва и финансира програми за допълнително обучение на състава от структурите и звената участващи в операциите по търсене и/или спасяване при авиационни произшествие, както и ще планира и провежда, два пъти в година, тренировки/учения за търсене и спасяване. ГД ГВА в рамките на утвърдената бюджетна сметка за съответната година ще дооборудва (при необходимост) отделни структури и/или звена с оборудване/апаратура за подобряване търсенето и спасяването на въздухоплавателни средства и за оказване на помощ на пострадалите.

Предлаганата промяна е продиктувана от необходимостта от привеждане на разпоредбите в наредбата в съответствие с изискванията на документ 9731 на Международната организация на гражданска авиация и Международната морска организация преди предстоящия ОДИТ от ИКАО в началото на месец април 2018 г.

Лице за контакт:
Милан Маринов
Главен инспектор
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02/ 937 10 62
E-mail: mmarinov@caa.bg
 


Дата на откриване: 29.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари